LXX SESB alternate texts
Lemma Gloss Count Card Front Section
1 text
1 el
1 κατωτάτω
1 συγγίνομαι
1 ἀγαλλιάομαι
1 βιάζομαι
1 ἐνυποτάσσομαι
1 ἐπιμύλιον
1 ἐπισάσσω
1 ἐχόμενος
1 κατασήθω
1 Λακος
1 μέχρις
1 Μηδίαν
1 Μηδίας
1 περινίπτομαι
1 στραγγαλάομαι
the 1
καί and; both 2 καί
αὐτός he 1 αὐτός
ἐν in 1 ἐν
ἐγώ I; we 2 ἐγώ
σύ you 1 σύ
εἰς into; to; in; for 1 εἰς
εἶπον say; tell 1 εἶπον
εἰμί be 1 εἰμί
πᾶς all; every 1 πᾶς
ἐπί on; upon 1 ἐπί
οὐ not 1 οὐ
κύριος Lord 1 κύριος
ὅς who; which; that 1 ὅς
υἱός son; Son 1 υἱός
πρός to 1 πρός
ὅτι that; because 1 ὅτι
βασιλεύς king 1 βασιλεύς
ἀπό from 1 ἀπό
ἀνήρ man; husband 1 ἀνήρ
θεός God 1 θεός
Ἰσραήλ Israel 1 Ἰσραήλ
μετά with; after 1 μετά
οὗτος this 1 οὗτος
ποιέω do; make 2 ποιέω
ἐκ from; of 1 ἐκ
ἡμέρα day 1 ἡμέρα
πορεύομαι go; travel; go out 1 πορεύομαι
γίνομαι be; become; take place 1 γίνομαι
δίδωμι give; grant 1 δίδωμι
ἕως until; to; as far as 1 ἕως
χείρ hand 1 χείρ
γῆ earth; land 1 γῆ
πατήρ father; Father 1 πατήρ
μή not 1 μή
ὁράω see; become visible; appear 1 ὁράω
γυνή woman; wife 1 γυνή
πόλις city; town 1 πόλις
Δανιηλ Daniel 1 Δανιηλ
ἔρχομαι come; arrive 1 ἔρχομαι
οἶκος house 1 οἶκος
λαός people 1 λαός
ὡς as; like 1 ὡς
αἰών age 1 αἰών
ἰδού behold; look; see 1 ἰδού
τίς what; who; why 1 τίς
εὐλογέω bless; praise 1 εὐλογέω
ἐνώπιον before; in the sight of 1 ἐνώπιον
κατά according to 1 κατά
λαμβάνω receive; take 1 λαμβάνω
ἀδελφός brother 1 ἀδελφός
βασιλεία kingdom 1 βασιλεία
ἐξέρχομαι go out; come out 1 ἐξέρχομαι
νῦν now 1 νῦν
ἀναβαίνω go up; ascend; come up 1 ἀναβαίνω
δέ but; and; now 1 δέ
εἷς one 1 εἷς
ἵστημι stand; stand (there) 1 ἵστημι
λέγω say; tell 1 λέγω
ἀνίστημι rise; get up; rise up 1 ἀνίστημι
γινώσκω know; understand 1 γινώσκω
ἐκεῖνος that; that one 1 ἐκεῖνος
μέγας great; loud 1 μέγας
λαλέω speak; say 1 λαλέω
οὐρανός heaven; sky 1 οὐρανός
πρόσωπον face; presence 1 πρόσωπον
λόγος word; message 1 λόγος
πολύς many; much; great 1 πολύς
θυγάτηρ daughter 1 θυγάτηρ
καιρός time; season 1 καιρός
μέσος middle; midst 1 μέσος
ἄγγελος angel 1 ἄγγελος
εἰσέρχομαι enter; go in (to) 1 εἰσέρχομαι
ἀποθνῄσκω die; be dead 1 ἀποθνῄσκω
ἄνθρωπος man 1 ἄνθρωπος
ὄνομα name; call 1 ὄνομα
ἀκούω hear; listen to 1 ἀκούω
ἐπιστρέφω turn; turn back; return 1 ἐπιστρέφω
δύο two 1 δύο
παρά from; with; by 1 παρά
τότε then; at that time 1 τότε
καρδία heart 1 καρδία
Βενιαμιν Benjamin; Beniamin 1 Βενιαμιν
ἐκεῖ there; in that place 1 ἐκεῖ
Γεδεων Gedeon; Gideon 1 Γεδεων
Σαμψων Samson; Sampson 1 Σαμψων
ἔτος year 1 ἔτος
καλέω call; name; summon 1 καλέω
ὄρος mountain 1 ὄρος
παιδίον child 1 παιδίον
εἰ or; whether; if 1 εἰ
ὁδός way; road; path 1 ὁδός
Τωβιας Tobiah; Tobias 1 Τωβιας
ἐάν or; whether; if 1 ἐάν
κατοικέω live; dwell; reside 1 κατοικέω
οὐδέ but not 1 οὐδέ
περί concerning; about 1 περί
Αβιμελεχ Abimelech 1 Αβιμελεχ
ἀποστέλλω send; send out 1 ἀποστέλλω
ἄρχων ruler; leader; official 1 ἄρχων
ὑμνέω sing (a hymn) 1 ὑμνέω
ἅγιος holy; holy one 1 ἅγιος
εὑρίσκω find 1 εὑρίσκω
ὀφθαλμός eye 1 ὀφθαλμός
πῦρ fire 1 πῦρ
ἐσθίω eat 1 ἐσθίω
ὑπερυψόω exalt 1 ὑπερυψόω
ἄν (untranslated) 1 ἄν
ὅτε when 1 ὅτε
φυλή tribe 1 φυλή
ἔτι still; yet 1 ἔτι
ἔχω have 1 ἔχω
or 1
θύρα door; entrance 1 θύρα
καταβαίνω come down; go down; descend 1 καταβαίνω
δέκα ten 1 δέκα
δή therefore; now; indeed 1 δή
διά through; because of; by 1 διά
Ιουδας Iouda; Judah 1 Ιουδας
ἰσχύς strength; might 1 ἰσχύς
πίπτω fall; fall down 1 πίπτω
στόμα stomach 1 στόμα
φωνή voice; sound 1 φωνή
Γαλααδ Galaad; Gilead 1 Γαλααδ
δύναμαι be able; can 1 δύναμαι
ζάω live 1 ζάω
Μαδιαμ Madiam; Midian 1 Μαδιαμ
μήτηρ mother 1 μήτηρ
ὀπίσω after; behind; back 1 ὀπίσω
τίθημι put; place; lay 1 τίθημι
ἀποκρίνομαι answer; reply 1 ἀποκρίνομαι
ἀποκτείνω kill 1 ἀποκτείνω
Ναβουχοδονοσορ Nebuchadnezzar 1 Ναβουχοδονοσορ
πνεῦμα spirit; Spirit 1 πνεῦμα
ἀλλόφυλος foreign; Gentile 1 ἀλλόφυλος
ἀναγγέλλω announce; disclose; proclaim 1 ἀναγγέλλω
κεφαλή head 1 κεφαλή
νύξ night 1 νύξ
πατάσσω strike; hit 1 πατάσσω
ἐνύπνιον dream 1 ἐνύπνιον
Ιερουσαλημ Ierousalem 1 Ιερουσαλημ
οὕτως thus; in this way; so 1 οὕτως
παρεμβολή barracks; headquarters 1 παρεμβολή
ῥῆμα word; saying; statement 1 ῥῆμα
ἀγαθός good 1 ἀγαθός
ἀργύριον silver; money 1 ἀργύριον
δύναμις power 1 δύναμις
Ιεφθαε Iephthae; Jephthah 1 Ιεφθαε
κλαίω weep; cry 1 κλαίω
παραδίδωμι hand over; deliver; betray 1 παραδίδωμι
φοβέω be cowardly; be afraid 1 φοβέω
Αμμων Ammon 1 Αμμων
ἕτερος other; another 1 ἕτερος
Εφραιμ Ephraim 1 Εφραιμ
ὅρασις vision; appearance 1 ὅρασις
ὅριον region; boundary; district 1 ὅριον
ἀλλά but; and; now 1 ἀλλά
Γαβαα Gibeah 1 Γαβαα
γάρ for; because 1 γάρ
ἑπτά seven 1 ἑπτά
θάπτω bury 1 θάπτω
σύγκρισις compounding; decision; manner 1 σύγκρισις
ἀλήθεια truth 1 ἀλήθεια
ἀνά each; apiece; in the midst 1 ἀνά
σῴζω save; deliver 1 σῴζω
τέσσαρες four 1 τέσσαρες
τρεῖς three 1 τρεῖς
ὑγιαίνω be sound; be healthy; healthy 1 ὑγιαίνω
ἑαυτοῦ oneself 1 ἑαυτοῦ
θηρίον animal; beast; wild beast 1 θηρίον
παρατάσσω place side by side 1 παρατάσσω
πίνω drink 1 πίνω
πούς foot 1 πούς
τόπος northwest 1 τόπος
ἱερεύς priest 1 ἱερεύς
καθώς as; just as 1 καθώς
Μιχαιας Michaias; Micaiah 1 Μιχαιας
ὅπως in order that; so that 1 ὅπως
ῥομφαία sword 1 ῥομφαία
χιλιάς thousand 1 χιλιάς
ἀπαγγέλλω announce; report; tell 1 ἀπαγγέλλω
Βαβυλών Babylon 1 Βαβυλών
ἔθνος nation; people; Gentiles 1 ἔθνος
θεωρέω see; observe 1 θεωρέω
προσκυνέω worship 1 προσκυνέω
προστίθημι add; put to; proceed; go on 1 προστίθημι
Τωβιθ Tobit 1 Τωβιθ
ἀρχή beginning; ruler 1 ἀρχή
κέρας horn 1 κέρας
κρίνω judge; pass judgment on 1 κρίνω
κώμη village 1 κώμη
Μηδία Media; Medeia 1 Μηδία
παιδάριον child; boy 1 παιδάριον
Ραγουηλ Raguel; Ragouel 1 Ραγουηλ
συνίημι understand 1 συνίημι
γνωρίζω make known; reveal 1 γνωρίζω
Δαν Dan 1 Δαν
εἰρήνη peace 1 εἰρήνη
εὐλογητός blessed 1 εὐλογητός
καθίζω sit down; sit 1 καθίζω
παρέρχομαι pass away; pass by; pass 1 παρέρχομαι
φεύγω flee; escape 1 φεύγω
χρυσοῦς gold; golden 1 χρυσοῦς
ψυχή soul; life 1 ψυχή
αὐλίζομαι spend the night 1 αὐλίζομαι
βοάω cry out; call; shout 1 βοάω
λέων lion 1 λέων
ὅλος whole; all 1 ὅλος
Σισαρα Sisera; Sisara 1 Σισαρα
ὕδωρ water 1 ὕδωρ
ἀνοίγω open 1 ἀνοίγω
Βαλτασαρ Baltasar 1 Βαλτασαρ
διαφθείρω destroy; corrupt 1 διαφθείρω
ἔλεος mercy; compassion; pity 1 ἔλεος
ἐξαποστέλλω send off; send out; send away 1 ἐξαποστέλλω
ζητέω seek; look for; desire 1 ζητέω
ἵνα in order that; so that; that 1 ἵνα
κάμινος furnace 1 κάμινος
κληρονομέω inherit 1 κληρονομέω
κληρονομία inheritance 1 κληρονομία
λάκκος pit; cistern; den 1 λάκκος
Μανωε Manoe; Manoah 1 Μανωε
Νινευη Nineue; Nineveh; Nineve 1 Νινευη
νότος south; south wind 1 νότος
οἰκοδομέω build; strengthen; build up 1 οἰκοδομέω
πλήν nevertheless; only; but 1 πλήν
Σαρρα Sarra; Sarah 1 Σαρρα
τριάκοντα thirty 1 τριάκοντα
φέρω bring; carry; bear 1 φέρω
ὡσεί about; like; as 1 ὡσεί
ἄγω lead; bring 1 ἄγω
ἁμαρτία sin 1 ἁμαρτία
εἴκοσι twenty 1 εἴκοσι
ἔργον work; deed 1 ἔργον
θάλασσα open sea; depths (of the sea) 1 θάλασσα
ἰσχυρός strong; powerful; mighty 1 ἰσχυρός
μόνος only; alone 1 μόνος
Μωαβ Moab 1 Μωαβ
οἰκέω live; dwell 1 οἰκέω
οἶνος wine 1 οἶνος
ὅσος whatever; as many as 1 ὅσος
παράταξις arrangement; battle array 1 παράταξις
πρεσβύτερος elder 1 πρεσβύτερος
συνάγω gather; assemble 1 συνάγω
σφόδρα very much; greatly; extremely 1 σφόδρα
Αἴγυπτος Egypt 1 Αἴγυπτος
εἰκών image 1 εἰκών
ἐξαιρέω deliver; rescue 1 ἐξαιρέω
ἐξαίρω remove; lift up 1 ἐξαίρω
ζωή life 1 ζωή
Ἰορδάνης Jordan 1 Ἰορδάνης
οὐχί not 1 οὐχί
πρῶτος first 1 πρῶτος
συντρίβω shatter; smash; crush 1 συντρίβω
Χαναναῖος Canaanite 1 Χαναναῖος
ἄρχομαι 1 ἄρχομαι
βορέας north; North wind 1 βορέας
δοῦλος slave 1 δοῦλος
εἰσακούω obey; hear; listen 1 εἰσακούω
ἐλεημοσύνη alms; charitable giving 1 ἐλεημοσύνη
ἐξομολογέω confess; agree; praise 1 ἐξομολογέω
ἐξουσία authority; power 1 ἐξουσία
παλλακή concubine; mistress 1 παλλακή
σοφός wise 1 σοφός
συντελέω complete; finish; close 1 συντελέω
ὑποδείκνυμι show; warn 1 ὑποδείκνυμι
ὕψιστος highest; most high 1 ὕψιστος
Αβδεναγω Abdenago 1 Αβδεναγω
ἀναφέρω offer up; take up 1 ἀναφέρω
ἀποδίδωμι pay back; repay 1 ἀποδίδωμι
ἄρτος bread; loaf 1 ἄρτος
Βαρακ Barak 1 Βαρακ
γέ on the one hand; be sure 1 γέ
γενεά generation 1 γενεά
δικαιοσύνη righteousness 1 δικαιοσύνη
δουλεύω serve; be a slave 1 δουλεύω
ἐκκλίνω stay away from; avoid 1 ἐκκλίνω
ἥλιος sun 1 ἥλιος
θάνατος death 1 θάνατος
κάθημαι sit; be seated; sit down 1 κάθημαι
καλός good 1 καλός
κλῆρος lot; portion; share 1 κλῆρος
κρίσις judgment 1 κρίσις
κυριεύω rule; be master of; dominate 1 κυριεύω
Μισαχ Misach 1 Μισαχ
οἰκία house 1 οἰκία
ὅστις who; which 1 ὅστις
Ραφαηλ Raphael 1 Ραφαηλ
Σεδραχ Sedrach 1 Σεδραχ
σιδηροῦς iron 1 σιδηροῦς
σπέρμα seed; descendants; posterity 1 σπέρμα
Συχεμ Suchem; Sychem; Shechem 1 Συχεμ
τὶς anyone; some; someone 1 τὶς
ὑπέρ for; on behalf of 1 ὑπέρ
ὑπό by; under 1 ὑπό
Χαλδαῖος Chaldean 1 Χαλδαῖος
χίλιοι thousand 1 χίλιοι
ἀγρός field; farm; estate 1 ἀγρός
ἀδελφή sister 1 ἀδελφή
Αζαριας Azarias; Azariah 1 Αζαριας
αἰχμαλωσία captivity 1 αἰχμαλωσία
ἀλλοιόω change; alter 1 ἀλλοιόω
ἀνατολή east; rising 1 ἀνατολή
Βηλ Bel 1 Βηλ
γράφω write 1 γράφω
δέω tie; bind 1 δέω
διαθήκη covenant 1 διαθήκη
δόξα glory 1 δόξα
δρόσος dew 1 δρόσος
ἑβδομήκοντα seventy 1 ἑβδομήκοντα
εἰσπορεύομαι enter; go into 1 εἰσπορεύομαι
ἔμπροσθεν before; in the presence of 1 ἔμπροσθεν
θυμός anger; wrath; indignation 1 θυμός
θυσιαστήριον altar 1 θυσιαστήριον
ἰχθύς fish 1 ἰχθύς
κρατέω seize; arrest 1 κρατέω
μεγαλύνω exalt; glorify; magnify 1 μεγαλύνω
μιμνῄσκομαι remember 1 μιμνῄσκομαι
μισθός reward; wages; pay 1 μισθός
νεανίσκος young man; youth 1 νεανίσκος
πονηρός evil; wicked 1 πονηρός
πρωί̈ early 1 πρωί̈
ῥύομαι rescue; deliver 1 ῥύομαι
Σικιμα Shechem 1 Σικιμα
σκηνή habitation 1 σκηνή
ὑπάρχω be 1 ὑπάρχω
φθάνω come upon; overtake; reach 1 φθάνω
ἀγαπάω love 1 ἀγαπάω
ἀδικία unrighteousness; injustice 1 ἀδικία
ἁμαρτάνω sin 1 ἁμαρτάνω
ἅπαξ once; once and for all 1 ἅπαξ
ἀπέρχομαι go away; go; depart 1 ἀπέρχομαι
ἀπόλλυμι destroy; perish; lose 1 ἀπόλλυμι
ἀφίημι leave; forgive 1 ἀφίημι
ἀφίστημι depart from; depart; go away 1 ἀφίστημι
Αωδ Aod; Ehud 1 Αωδ
βασιλεύω rule; reign; be king 1 βασιλεύω
δῆμος popular assembly; people 1 δῆμος
δίκαιος righteous; just 1 δίκαιος
δόγμα command; ordinance; decree 1 δόγμα
ἑκατόν hundred 1 ἑκατόν
ἐντέλλομαι command; shout of command 1 ἐντέλλομαι
ἔρημος wilderness; desert 1 ἔρημος
εὐοδόω prosper; go well (with) 1 εὐοδόω
καίω burn; light; kindle 1 καίω
λατρεύω serve; worship 1 λατρεύω
μήποτε lest; in order that not 1 μήποτε
ὀνειδισμός reproach; insult; disgrace 1 ὀνειδισμός
οὖν so; then; therefore 1 οὖν
παρεμβάλλω put around; put up; throw up 1 παρεμβάλλω
συνάπτω tie or bind together 1 συνάπτω
τρίτος third 1 τρίτος
χαίρω rejoice; be glad 1 χαίρω
χώρα district; region; land 1 χώρα
ἀποκαλύπτω reveal; disclose 1 ἀποκαλύπτω
ἄρχω begin 1 ἄρχω
ἀσθενέω be sick; be weak 1 ἀσθενέω
Βαιθηλ Bethel 1 Βαιθηλ
γλυπτός carved 1 γλυπτός
Δεββωρα Debbora; Deborah 1 Δεββωρα
δεῦρο come; come here 1 δεῦρο
δεύτερος second 1 δεύτερος
εἰσάγω bring in 1 εἰσάγω
ἐκεῖθεν from here 1 ἐκεῖθεν
ἐμβάλλω throw 1 ἐμβάλλω
ἐχθρός enemy 1 ἐχθρός
Ζαβουλων Zaboulon; Zabulon; Zebulun 1 Ζαβουλων
Ζεβεε Zebee; Zebah 1 Ζεβεε
ἥκω be present; come; have come 1 ἥκω
θέλω wish; want 1 θέλω
Ιεροβααλ Ierobaal; Jerubbaal 1 Ιεροβααλ
καθίστημι appoint; put in charge 1 καθίστημι
κακός evil; wrong; bad 1 κακός
κριός ram; batering-ram 1 κριός
μέρος part; share 1 μέρος
μυστήριον mystery 1 μυστήριον
ὄνος donkey 1 ὄνος
παράδεισος paradise 1 παράδεισος
πέρας end; limit 1 πέρας
Πέρσης Perses; Persia 1 Πέρσης
πέτρα rock 1 πέτρα
ποταμός river 1 ποταμός
πρεσβύτης old man 1 πρεσβύτης
πύργος tower; watchtower 1 πύργος
Σελμανα Selmana 1 Σελμανα
ταπεινόω humble; make humble 1 ταπεινόω
τέλος end 1 τέλος
τέταρτος fourth 1 τέταρτος
φῶς light 1 φῶς
αἴρω take away; take up; pick up 1 αἴρω
αἰώνιος eternal 1 αἰώνιος
Ἀμορραῖος Amorraios; Amorites 1 Ἀμορραῖος
ἀμφότεροι both 1 ἀμφότεροι
ἅρμα chariot 1 ἅρμα
βλέπω see 1 βλέπω
Δαλιδα Dalida 1 Δαλιδα
δοξάζω glorify; praise 1 δοξάζω
ἐγγίζω come near; draw near 1 ἐγγίζω
ἐκπορεύομαι come or go out; go out 1 ἐκπορεύομαι
ἐναντίον before; in the sight of 1 ἐναντίον
ἔνεδρον ambush 1 ἔνεδρον
ἐνισχύω strengthen; grow strong 1 ἐνισχύω
ἐντολή commandment 1 ἐντολή
ἐπιθυμία desire; lust; craving 1 ἐπιθυμία
ἔσχατος last 1 ἔσχατος
ἥμισυς half 1 ἥμισυς
θυσία sacrifice 1 θυσία
ἰσχύω be able; have power 1 ἰσχύω
καταλείπω leave; leave behind 1 καταλείπω
κερατίνης 1 κερατίνης
κριτής judge 1 κριτής
κρύπτω hide; conceal 1 κρύπτω
λίθος stone 1 λίθος
λυπέω grieve; be distressed 1 λυπέω
Νεφθαλι Nephtali; Naphtali; Nephthali 1 Νεφθαλι
νόμος law 1 νόμος
ξύλον tree; wood; club; cudgel 1 ξύλον
ὀρθρίζω get up very early in the morning 1 ὀρθρίζω
οὐδείς no one; nothing 1 οὐδείς
παιδίσκη female slave 1 παιδίσκη
πέντε five 1 πέντε
πρό before; former; earlier; previously 1 πρό
προσεύχομαι pray 1 προσεύχομαι
προφήτης prophetess 1 προφήτης
σκεῦος vessel; jar 1 σκεῦος
Σουσαννα Susanna 1 Σουσαννα
σύν with; together with 1 σύν
συνάντησις meeting; meet 1 συνάντησις
τέκνον child 1 τέκνον
τεσσαράκοντα forty 1 τεσσαράκοντα
τράπεζα table 1 τράπεζα
τριακόσιοι three hundred 1 τριακόσιοι
τρόπος manner; way 1 τρόπος
φλόξ flame 1 φλόξ
ὧδε here 1 ὧδε
αἰτέω ask; ask for 1 αἰτέω
ἅπτω touch 1 ἅπτω
βαδίζω walk; go; go slowly 1 βαδίζω
Γααλ Gaal 1 Γααλ
γλῶσσα tongue; language 1 γλῶσσα
γραφή scripture; writing 1 γραφή
ἑβδομάς number of seven; seven 1 ἑβδομάς
ἐκτείνω stretch out; extend 1 ἐκτείνω
ἐπάγω bring upon; bring on 1 ἐπάγω
ἐπάνω above; over; on 1 ἐπάνω
ἐρωτάω ask 1 ἐρωτάω
ἤδη already; now; by this time 1 ἤδη
θανατόω put to death 1 θανατόω
Ιωας Joash; Ioas 1 Ιωας
λεπτύνω make small or fine; thresh 1 λεπτύνω
Λευίτης Levite 1 Λευίτης
μένω remain; stay; reside 1 μένω
οἶδα know 1 οἶδα
ὄμνυμι swear 1 ὄμνυμι
παῖς slave; servant; child 1 παῖς
παρατίθημι set before; place beside 1 παρατίθημι
πολεμέω make war 1 πολεμέω
πονηρία wickedness; maliciousness 1 πονηρία
σίδηρος iron 1 σίδηρος
σύνεσις insight; understanding 1 σύνεσις
τίκτω give birth (to) 1 τίκτω
τράχηλος neck 1 τράχηλος
φυλάσσω guard; watch; observe; follow 1 φυλάσσω
αἴξ goat; ibex 1 αἴξ
Ανανιας Hananias; Hananiah 1 Ανανιας
ἀξιόω consider worthy 1 ἀξιόω
ἀπολύω set free; release; let go 1 ἀπολύω
Ασηρ Asher; Aser 1 Ασηρ
δεῖ it is necessary 1 δεῖ
δένδρον tree 1 δένδρον
διασῴζω bring safely through; save 1 διασῴζω
διώκω pursue; persecute 1 διώκω
ἐγείρω raise up; rise; get up 1 ἐγείρω
ἐγκαταλείπω forsake; abandon; desert 1 ἐγκαταλείπω
ἕλκω drag 1 ἕλκω
ἐξεγείρω raise up 1 ἐξεγείρω
ἔπαυλις homestead; residence 1 ἔπαυλις
ἑσπέρα evening 1 ἑσπέρα
εὐφραίνω be glad; celebrate; rejoice 1 εὐφραίνω
ἡνίκα when; whenever 1 ἡνίκα
ἱμάτιον clothing; outer garment 1 ἱμάτιον
Ιωακιμ Ioakim; Jehoiakim 1 Ιωακιμ
καθαιρέω take down; bring down 1 καθαιρέω
καταλαμβάνω grasp; lay hold of 1 καταλαμβάνω
κοιλάς hollow; deep valley 1 κοιλάς
κοιμάομαι sleep; slumber 1 κοιμάομαι
κοίτη bed; conception 1 κοίτη
μάγος wise man; magus; magician 1 μάγος
μεγιστάν person of high rank 1 μεγιστάν
νεᾶνις young woman; girl; maiden 1 νεᾶνις
ὀργίζω be angry 1 ὀργίζω
ὅταν whenever; when 1 ὅταν
πλησίον neighbor 1 πλησίον
πρόβλημα riddle 1 πρόβλημα
πύλη gate 1 πύλη
σαλπίζω blow a trumpet 1 σαλπίζω
Σαραα Saraa; Zorah 1 Σαραα
σατράπης satrap; viceroy; leader 1 σατράπης
σεαυτοῦ yourself 1 σεαυτοῦ
σήμερον today 1 σήμερον
σιαγών cheek 1 σιαγών
σοφία wisdom 1 σοφία
σφραγίζω seal; seal up 1 σφραγίζω
σῶμα body 1 σῶμα
σωτηρία salvation; deliverance 1 σωτηρία
ταμιεῖον storehouse; treasury; chamber 1 ταμιεῖον
τέ and; both 1 τέ
Τωβις Tobit 1 Τωβις
ὑποκάτω below; under 1 ὑποκάτω
ὑψόω lift up; exalt 1 ὑψόω
Χανααν Chanaan; Canaan 1 Χανααν
χολή gall; bitter 1 χολή
ψευδής lying; false 1 ψευδής
ὥρα hour; time 1 ὥρα
ἀγαθύνω honor; magnify; cheer 1 ἀγαθύνω
ἀληθινός TRUE; true, trustworthy; true; truthful 1 ἀληθινός
ἀλλήλων one another 1 ἀλλήλων
Αμαληκ Amalek; Amalekite 1 Αμαληκ
ἀναιρέω execute; destroy 1 ἀναιρέω
ἀναστρέφω behave; conduct oneself; live 1 ἀναστρέφω
ἀπάγω lead away; lead off 1 ἀπάγω
ἀποκλείω close; shut 1 ἀποκλείω
ἀριστερός left (hand) 1 ἀριστερός
ἀρχιευνοῦχος chief of the eunuchs 1 ἀρχιευνοῦχος
Βααλ Baal 1 Βααλ
Βηθλεεμ Bethlehem; Bethlehemite 1 Βηθλεεμ
βίβλος book; scroll 1 βίβλος
βούλομαι wish; want 1 βούλομαι
βοῦς cow; ox 1 βοῦς
βραχίων arm 1 βραχίων
γένος nation; people; Gentiles 1 γένος
δαιμόνιον demon; evil spirit 1 δαιμόνιον
Δαρεῖος Darius 1 Δαρεῖος
δεξιός right (hand); right 1 δεξιός
δέομαι ask; request; beg; pray 1 δέομαι
διαιρέω divide; deal out; apportion 1 διαιρέω
δοκέω think; suppose 1 δοκέω
δῶρον gift; offering 1 δῶρον
Εγλωμ Eglom; Eglon 1 Εγλωμ
εἰσφέρω bring; lead; bring in 1 εἰσφέρω
ἐκλείπω cease; run out; fail; die out 1 ἐκλείπω
ἐπαοιδός enchanter; charmer 1 ἐπαοιδός
ἐπερωτάω ask; put a question to 1 ἐπερωτάω
ἐπιβλέπω look upon; look favorably on 1 ἐπιβλέπω
ἐπιτίθημι lay upon; place upon 1 ἐπιτίθημι
ἔριφος young goat; goat 1 ἔριφος
Εσθαολ Esthaol; Eshtaol 1 Εσθαολ
ἡγέομαι regard; consider; lead 1 ἡγέομαι
ἧπαρ liver 1 ἧπαρ
ἡσυχάζω be quiet; remain silent 1 ἡσυχάζω
Ἰησοῦς Jesus 1 Ἰησοῦς
κάμηλος camel 1 κάμηλος
κατεσθίω eat up; consume; devour 1 κατεσθίω
κατευθύνω direct; lead 1 κατευθύνω
κοράσιον girl; (little) girl 1 κοράσιον
κράζω cry out; call out; shout 1 κράζω
λαμπάς lamp; torch 1 λαμπάς
Μανασση Manasseh; Manasse 1 Μανασση
Μασσηφα Massepha; Mizpah 1 Μασσηφα
μεγαλωσύνη greatness; majesty 1 μεγαλωσύνη
Μῆδος Mede 1 Μῆδος
μήν month 1 μήν
μηρός thigh 1 μηρός
νεανίας young man 1 νεανίας
νεκρός dead 1 νεκρός
νέος young; new 1 νέος
πάλιν again 1 πάλιν
παροικέω live nearby; dwell beside 1 παροικέω
πάσσαλος peg 1 πάσσαλος
πειράζω test; put to the test; tempt 1 πειράζω
περιπατέω walk; live 1 περιπατέω
περισσός beyond; extraordinary 1 περισσός
πιστεύω believe 1 πιστεύω
πλανάω lead astray; deceive 1 πλανάω
πληθύνω increase; multiply; grow 1 πληθύνω
πόκος wool; fleece 1 πόκος
πόλεμος war; battle 1 πόλεμος
ποῦ where 1 ποῦ
Ρεμμων Remmon; Rimmon 1 Ρεμμων
ῥίζα root 1 ῥίζα
ῥίπτω throw down; throw 1 ῥίπτω
σάρξ flesh 1 σάρξ
σκῦλον spoils; plunder 1 σκῦλον
συλλαμβάνω seize; apprehend; arrest 1 συλλαμβάνω
Συμεων Simeon; Sumeon 1 Συμεων
συναγωγή synagogue 1 συναγωγή
συντέλεια completion; close; end 1 συντέλεια
ταράσσω be troubled; be disturbed 1 ταράσσω
τάφος grave; tomb 1 τάφος
ὑπερῷον upper story; room upstairs 1 ὑπερῷον
φίλος friend 1 φίλος
Χαλεβ Caleb; Chaleb 1 Χαλεβ
αἰνέω praise 1 αἰνέω
αἰχμαλωτίζω take captive; make captive 1 αἰχμαλωτίζω
Ἅννα Anna 1 Ἅννα
ἀπώλεια destruction; death 1 ἀπώλεια
ἀριθμός number 1 ἀριθμός
ἄριστον noon meal; meal; breakfast 1 ἄριστον
αὐλή courtyard; palace 1 αὐλή
γάμος wedding celebration; wedding 1 γάμος
γόνυ knee 1 γόνυ
δείκνυμι show; make known 1 δείκνυμι
διαλογισμός reasoning; thought 1 διαλογισμός
διέρχομαι go through; pass through 1 διέρχομαι
διότι because; for 1 διότι
δυνατός possible; powerful; strong 1 δυνατός
ἐγγύς near 1 ἐγγύς
Εδνα Edna; Adnah 1 Εδνα
Εδωμ Edom 1 Εδωμ
Ἐκβάτανα Ecbatana 1 Ἐκβάτανα
ἐκτός except; unless; outside 1 ἐκτός
ἐκφέρω bring out; carry out 1 ἐκφέρω
ἐμπίπρημι to set on fire 1 ἐμπίπρημι
ἐναντίος opposed; contrary; opposite 1 ἐναντίος
ἐνδύω put on; dress; clothe 1 ἐνδύω
ἐνεδρεύω lie in wait for; plot 1 ἐνεδρεύω
ἐννέα nine 1 ἐννέα
ἐντεῦθεν from here 1 ἐντεῦθεν
ἑξήκοντα sixty 1 ἑξήκοντα
ἐξολεθρεύω destroy utterly 1 ἐξολεθρεύω
ἐπιλαμβάνω seize; take hold of 1 ἐπιλαμβάνω
ἐπισκέπτομαι look after; visit 1 ἐπισκέπτομαι
ἐπίσταμαι know; understand 1 ἐπίσταμαι
εὐλογία blessing; generous gift 1 εὐλογία
Εφραθα Ephratha; Ophrah 1 Εφραθα
Ζεβουλ Zebul 1 Ζεβουλ
Θαβωρ Thabor; Tabor 1 Θαβωρ
θαρσέω have courage; be courageous 1 θαρσέω
θλίβω oppress; afflict 1 θλίβω
θρίξ hair 1 θρίξ
Ιαβιν Jabin; Iabin 1 Ιαβιν
Ιαηλ Jael 1 Ιαηλ
Ἰουδαῖος Jew; Judean 1 Ἰουδαῖος
Ιωβηλ Iobel 1 Ιωβηλ
κατέναντι in the sight of; before 1 κατέναντι
κατέχω hold fast to; restrain 1 κατέχω
κατισχύω be dominant; prevail 1 κατισχύω
κινέω move; shake (the head) 1 κινέω
κλάδος branch 1 κλάδος
κοιλία womb; stomach; belly 1 κοιλία
κοινῶς common; profane; together 1 κοινῶς
κρίμα judgment; condemnation 1 κρίμα
κυριεία proprietary rights; authority 1 κυριεία
λεύκωμα white spot; whiteness 1 λεύκωμα
μᾶλλον rather; more; instead 1 μᾶλλον
μεθίστημι remove; turn away; mislead 1 μεθίστημι
Μισαηλ Mishael; Misael 1 Μισαηλ
μορφή form 1 μορφή
Μωυσῆς Mouses; Moses 1 Μωυσῆς
Μωϋσῆς Moses 1 Μωϋσῆς
ναός temple 1 ναός
οἰκτιρμός compassion; pity; mercy 1 οἰκτιρμός
ὅμοιος like; similar 1 ὅμοιος
ὀπτασία vision 1 ὀπτασία
ὅραμα vision 1 ὅραμα
οὐκέτι no longer; no more 1 οὐκέτι
ὄχλος crowd 1 ὄχλος
πείθω persuade; convince 1 πείθω
πλῆθος multitude 1 πλῆθος
πληρόω fulfill; complete; fill 1 πληρόω
πόθεν from where 1 πόθεν
πότος drinking party 1 πότος
προκαταλαμβάνω seize beforehand; preoccupy 1 προκαταλαμβάνω
προσευχή prayer 1 προσευχή
Σοκχωθ Sokchoth; Succoth 1 Σοκχωθ
σπουδή eagerness; diligence 1 σπουδή
σύγκριμα judgment; assertion 1 σύγκριμα
συμπατέω to trample underfoot 1 συμπατέω
τάσσω designate; determine 1 τάσσω
τιμή honor; value; price 1 τιμή
τοῖχος wall 1 τοῖχος
τρέχω run 1 τρέχω
ὑπολείπω leave remaining 1 ὑπολείπω
φόρος tribute; tax 1 φόρος
Φυλιστιιμ Phulistiim; Philistines 1 Φυλιστιιμ
χαλκοῦς copper; brass; bronze 1 χαλκοῦς
Χεβρων Hebron; Chebron 1 Χεβρων
χεῖλος lip 1 χεῖλος
χείμαρρος winter torrent; ravine; wadi 1 χείμαρρος
χρόνος time 1 χρόνος
χρυσίον gold 1 χρυσίον
χωνευτός formed or cast of metal 1 χωνευτός
ἄγριος wild 1 ἄγριος
αἰσχύνη shame; shameful deed 1 αἰσχύνη
ἄκρος extreme limit; end; top 1 ἄκρος
ἄλσος glade or grove; grove 1 ἄλσος
ἅμα at the same time; together 1 ἅμα
Αμβακουμ Ambakoum 1 Αμβακουμ
ἀμπελών vineyard 1 ἀμπελών
ἀναγινώσκω read; read (aloud) 1 ἀναγινώσκω
ἀνομέω act lawlessly 1 ἀνομέω
ἀποστρέφω turn away; turn back 1 ἀποστρέφω
ἀποτρέχω depart; run off or away 1 ἀποτρέχω
ἀργυροῦς silver 1 ἀργυροῦς
Αρνων Arnon 1 Αρνων
Ἀσσύριος Assyrios; Assyria; Assyrian 1 Ἀσσύριος
Βααλιμ Baalim; Baals 1 Βααλιμ
βάλλω throw; cast; put 1 βάλλω
βουλή purpose; plan 1 βουλή
Γαβάηλος Gabaelos 2 Γαβάηλος
Γάζα Gaza 1 Γάζα
γαζαρηνός soothsayers (Aram. translit.) 1 γαζαρηνός
γαμβρός father-in-law; son-in-law 1 γαμβρός
δακτύλιος ring 1 δακτύλιος
διαβαίνω go through; cross; cross over 1 διαβαίνω
διασκορπίζω scatter; disperse 1 διασκορπίζω
διέξοδος outlet; way out of town 1 διέξοδος
δόλος deceit; treachery; cunning 1 δόλος
δράκων dragon 1 δράκων
δώδεκα twelve 1 δώδεκα
ἕβδομος seventh 1 ἕβδομος
ἕκαστος each; every 1 ἕκαστος
ἐκβάλλω expel; drive out 1 ἐκβάλλω
ἐκκαίω be inflamed 1 ἐκκαίω
ἐκτινάσσω shake off; shake out 1 ἐκτινάσσω
ἐλεέω have mercy on; show mercy 1 ἐλεέω
ἕξ six 1 ἕξ
ἐξάγω lead out; bring out 1 ἐξάγω
ἐξίστημι amaze; astound; astonish 1 ἐξίστημι
ἔξω outside 1 ἔξω
ἐπιγινώσκω know; recognize 1 ἐπιγινώσκω
ἐπικαλέω call upon; call 1 ἐπικαλέω
ἐπιτάσσω order; command 1 ἐπιτάσσω
ἐρήμωσις devastation; desolation 1 ἐρήμωσις
εὐδοκέω be well pleased; take delight 1 εὐδοκέω
Θαμναθα Thamnatha; Timnah 1 Θαμναθα
θέλημα will 1 θέλημα
θρόνος throne 1 θρόνος
Ιαβις Iabis; Jabesh 1 Ιαβις
Ἰουδαία Judea 1 Ἰουδαία
Καδης Kadesh 1 Καδης
καθαρός pure; clean 1 καθαρός
καταφέρω be brought down; cast against 1 καταφέρω
κατοικία dwelling place; habitation 1 κατοικία
Κιναῖος Kinaios; Kenite 1 Κιναῖος
κλίνω lay; decline; be far spent 1 κλίνω
κόπτω mourn; cut (off) 1 κόπτω
κρέας food; eating; consuming 1 κρέας
Κῦρος Cyrus 1 Κῦρος
λογίζομαι count; credit; consider 1 λογίζομαι
λοιπός rest 1 λοιπός
λούω bathe; wash 1 λούω
μακάριος blessed; happy; fortunate 1 μακάριος
μέν on the one hand; be sure 1 μέν
μέχρι before 1 μέχρι
μισέω hate 1 μισέω
μόσχος calf; young bull; ox 1 μόσχος
Νεφθαλιμ Nephthaleim; Naphtali 1 Νεφθαλιμ
οἴχομαι be gone; depart 1 οἴχομαι
ὀκτώ eight 1 ὀκτώ
ὁλοκαύτωμα whole burnt offering 1 ὁλοκαύτωμα
ὀργή wrath; anger 1 ὀργή
ὁρισμός definition of a word; decree 1 ὁρισμός
ὄστρακον earthen vessel 1 ὄστρακον
οὖς ear 1 οὖς
παραλαμβάνω take with; take along; take 1 παραλαμβάνω
πέραν on the other side; other side 1 πέραν
πήγνυμι pitch a tent; set up 1 πήγνυμι
πιστός faithful; reliable; believing 1 πιστός
πλατύς bowl 1 πλατύς
πρᾶγμα matter; thing; deed 1 πρᾶγμα
πρίν before; former; earlier; previously 1 πρίν
πρόβατον sheep 1 πρόβατον
προσέρχομαι approach; come up; come 1 προσέρχομαι
πρότερος before; former; earlier; previously 1 πρότερος
Ῥάγοι Rages; Ragoi 1 Ῥάγοι
Ραμα Rama; Ramah 1 Ραμα
σέβω show reverence for 1 σέβω
Σιδώνιος Sidon; Sidonian 1 Σιδώνιος
στάσις riot; rebellion; insurrection 1 στάσις
συγγένεια relationship; kinship 1 συγγένεια
συνταράσσω to confound 1 συνταράσσω
τραυματίας wounded man; casualty 1 τραυματίας
ὕπνος sleep; slumber 1 ὕπνος
ὑποστρέφω turn back; return 1 ὑποστρέφω
ὕψος height; high place 1 ὕψος
φάρμακον magic potion; charm 1 φάρμακον
φονεύω murder; kill 1 φονεύω
Χαβερ Chaber; Heber 1 Χαβερ
χαλκός brass; bronze; copper 1 χαλκός
χαρά joy 1 χαρά
χόρτος grass; hay 1 χόρτος
Χουσαρσαθαιμ Chousarsathaim 1 Χουσαρσαθαιμ
ah 1
Αβινεεμ Abineem; Abinoam 1 Αβινεεμ
ἁγιάζω sanctify; make holy 1 ἁγιάζω
ᾅδης Hades 1 ᾅδης
ἄζυμος feast of unleavened bread 1 ἄζυμος
αἰσχύνω be put to shame; be disgraced 1 αἰσχύνω
αἴτημα request; demand 1 αἴτημα
Ακκαρων Akkaron; Ekron 1 Ακκαρων
ἀλλάσσω change; exchange 1 ἀλλάσσω
ἀναβλέπω regain sight; receive sight 1 ἀναβλέπω
ἀναβοάω cry out; shout aloud 1 ἀναβοάω
ἀναπηδάω jump up 1 ἀναπηδάω
ἀνομία lawlessness; lawless deed 1 ἀνομία
ἄνομος lawless; outside the law 1 ἄνομος
ἀντί for; in place of 1 ἀντί
ἄργυρος silver 1 ἄργυρος
ἀρέσκω please 1 ἀρέσκω
Αριωχ Arioch 1 Αριωχ
ἄρσην male 1 ἄρσην
ἀρχηγός originator; founder 1 ἀρχηγός
Ασωρ Asor; Hazor 1 Ασωρ
ἀφανίζω destroy; disappear 1 ἀφανίζω
Βαιθλεεμ Bethlehem; Baithleem 1 Βαιθλεεμ
Γοθονιηλ Gothoniel; Othniel 1 Γοθονιηλ
γράμμα letter 1 γράμμα
δεσμός bond; fetter; bonds 1 δεσμός
δεσπότης lord; master 1 δεσπότης
διαχωρίζω separate; part; go away 1 διαχωρίζω
διδάσκω teach; instruct 1 διδάσκω
δικάζω judge 1 δικάζω
διό therefore; for this reason 1 διό
δύω set; go down 1 δύω
ἐάω let; permit 1 ἐάω
εἴσοδος entrance; access; acceptance 1 εἴσοδος
ἐκδιώκω persecute; drive out 1 ἐκδιώκω
ἐκθλίβω afflict; squeeze; force 1 ἐκθλίβω
ἐκκόπτω cut off; cut down 1 ἐκκόπτω
ἐκλέγω pick out; choose; elect 1 ἐκλέγω
ἐκλεκτός chosen; elect 1 ἐκλεκτός
ἐκρίπτω cast forth; out 1 ἐκρίπτω
ἐκτίλλω pluck out 1 ἐκτίλλω
ἐνδόξως eminent 1 ἐνδόξως
ἐνιαυτός year 1 ἐνιαυτός
ἐντάσσω place or post in; insert in 1 ἐντάσσω
ἐντίμως honorably; honoured; noble 1 ἐντίμως
ἐνώτιον earring 1 ἐνώτιον
ἑξακόσιοι six hundred 1 ἑξακόσιοι
ἐξαλείφω wipe away 1 ἐξαλείφω
ἑορτή feast; festival 1 ἑορτή
ἐπαίρω lift up; raise up 1 ἐπαίρω
ἐπανίστημι rise up; rise in rebellion 1 ἐπανίστημι
ἐπαύριον on the next day 1 ἐπαύριον
ἐπέρχομαι come; come upon 1 ἐπέρχομαι
ἐπικατάρατος cursed 1 ἐπικατάρατος
εὐθύς immediately; at once 1 εὐθύς
εφωδ ephod (Heb. translit.) 1 εφωδ
Ζηβ Zeb; Zeeb 1 Ζηβ
θεραπεύω heal; cure 1 θεραπεύω
θνῄσκω die; be dead 1 θνῄσκω
Ισσαχαρ Issachar 1 Ισσαχαρ
Ιωαθαν Ioathan; Jotham 1 Ιωαθαν
καθότι because 1 καθότι
καινός new 1 καινός
καλώδιον small cord; small rope 1 καλώδιον
καρπός fruit 1 καρπός
καταισχύνω put to shame; humiliate 1 καταισχύνω
κατακλύζω inundate; flood 1 κατακλύζω
κατασκέπτομαι view closely; spy out 1 κατασκέπτομαι
κιθάρα lyre; harp 1 κιθάρα
Κισων Kison; Kishon 1 Κισων
κλείω shut 1 κλείω
κορυφή head; top 1 κορυφή
κραταιός powerful; mighty 1 κραταιός
κριτήριον court; tribunal 1 κριτήριον
κυκλόω surround; encircle 1 κυκλόω
λάπτω lap with the tongue 1 λάπτω
λίαν exceedingly; very (much) 1 λίαν
λύπη grief; sorrow 1 λύπη
μακράν long way; far; far away 1 μακράν
μαστιγόω whip; flog; scourge 1 μαστιγόω
μάχαιρα sword; dagger 1 μάχαιρα
μερίς share; portion; part 1 μερίς
μικρός little; small 1 μικρός
μνημονεύω remember 1 μνημονεύω
μονογενής one and only; only 1 μονογενής
μουσικός skilled in music 1 μουσικός
Ναδαβ Nadab 1 Ναδαβ
ὅδε this 1 ὅδε
οἰκέτης domestic slave; house slave 1 οἰκέτης
ὅπου where; wherever 1 ὅπου
ὄρνεον bird 1 ὄρνεον
ὀστράκινος earthenware; clay 1 ὀστράκινος
Ουβαλ Oubal 1 Ουβαλ
παραγίνομαι come; arrive 1 παραγίνομαι
παρατηρέω watch closely 1 παρατηρέω
παρίστημι present; be present; stand by 1 παρίστημι
πεδάω bind fast; shackle 1 πεδάω
περίοικος living in the neighborhood 1 περίοικος
περισσῶς exceedingly 1 περισσῶς
πηγή spring; well; fountain 1 πηγή
πόσος how much; how many 1 πόσος
πράσσω do; practice 1 πράσσω
προσφέρω offer; bring to; bring 1 προσφέρω
πῶς how 1 πῶς
ῥάβδος rod; staff 1 ῥάβδος
σάλπιγξ trumpet 1 σάλπιγξ
σαμβύκη triangular musical instrument with four strings 1 σαμβύκη
Σενναχηριμ Sennacherib 1 Σενναχηριμ
Σηλων Selon 1 Σηλων
σημεῖον sign; sign miracle 1 σημεῖον
Σηων Seon; Sihon 1 Σηων
σκότος darkness 1 σκότος
στολή robe; long flowing robe 1 στολή
στρατηγός officer of the temple 1 στρατηγός
συγγενής related; compatriot; relative 1 συγγενής
συμβαίνω happen; come about 1 συμβαίνω
συμφωνία music 1 συμφωνία
συναντάω meet; happen 1 συναντάω
συνέρχομαι come together; assemble 1 συνέρχομαι
συντηρέω preserve; protect; defend 1 συντηρέω
σύριγξ pipe 1 σύριγξ
τακτικός tactics; tactician 1 τακτικός
τεῖχος wall 1 τεῖχος
τοπάρχης governor; ruling over a place 1 τοπάρχης
τράγος male goat 1 τράγος
ὑδρία water jar 1 ὑδρία
ὑπάγω go away; go 1 ὑπάγω
Φανουηλ Fanooel; Penuel 1 Φανουηλ
φοβερός fearful; terrible; frightful 1 φοβερός
φρόνησις understanding; wisdom 1 φρόνησις
χειρόγραφον certificate of indebtedness 1 χειρόγραφον
χρονίζω delay; take time 1 χρονίζω
ψαλτήριον harp; stringed instrument 1 ψαλτήριον
Ωρηβ Oreb 1 Ωρηβ
Αδωνιβεζεκ Adonibezek; Adoni-bezek 1 Αδωνιβεζεκ
Αιλωμ Ailom; Ailon; Elon 1 Αιλωμ
αἷμα blood 1 αἷμα
αἰνετός praiseworthy 1 αἰνετός
ἀκάθαρτος unclean; impure 1 ἀκάθαρτος
ἅλλομαι leap; spring up 1 ἅλλομαι
ἀλλότριος belonging to another 1 ἀλλότριος
ἅλων threshing floor; thressing floor 1 ἅλων
ἄμπελος vine; grapevine 1 ἄμπελος
ἀνάγω put out to sea; set sail 1 ἀνάγω
ἀνακαλύπτω unveil; uncover 1 ἀνακαλύπτω
ἀναλαμβάνω take up; take along 1 ἀναλαμβάνω
ἀναπίπτω recline at table; recline 1 ἀναπίπτω
ἄνεμος wind 1 ἄνεμος
ἄνευ without; apart from 1 ἄνευ
ἄνω above; upward 1 ἄνω
ἀπάγχω hang oneself 1 ἀπάγχω
ἀπαντάω meet; go to meet 1 ἀπαντάω
ἀπέναντι before; opposite 1 ἀπέναντι
ἀποδιδράσκω run away; escape; flee 1 ἀποδιδράσκω
ἀποκαθιστάνω restore 1 ἀποκαθιστάνω
ἀπολείπω remain; leave behind; desert 1 ἀπολείπω
Αραδ Arad; Hazar-addar 1 Αραδ
ἀρεστός pleasing; desirable 1 ἀρεστός
Αρισωθ Arisoth; Harosheth-ha-goiim 1 Αρισωθ
ἁρπάζω snatch away; take away; seize 1 ἁρπάζω
ἄστρον star 1 ἄστρον
Ασχα Ascha; Achsah 1 Ασχα
Αχιχαρος Achicharos 1 Αχιχαρος
Βαβυλωνίος Babylonians 1 Βαβυλωνίος
βαδδίν fine linen (Heb. translit.) 1 βαδδίν
βάμμα dye 1 βάμμα
βδέλυγμα detestable thing; abomination 1 βδέλυγμα
Βηρσαβεε Bersabee; Beer-sheba 1 Βηρσαβεε
βιβλίον book; scroll 1 βιβλίον
βιβρώσκω eat 1 βιβρώσκω
βοήθεια help 1 βοήθεια
γαστήρ womb; belly 1 γαστήρ
γεννάω become the parent of 1 γεννάω
γονεύς parent 1 γονεύς
Δαβιρ Dabir; Debir 1 Δαβιρ
δάκτυλος finger 1 δάκτυλος
δαπανάω spend 1 δαπανάω
δέησις prayer; supplication 1 δέησις
δέκατος tenth; tithe 1 δέκατος
διάβασις passage; crossing over 1 διάβασις
διαστρέφω pervert; make crooked 1 διαστρέφω
διατάσσω order; give orders; direct 1 διατάσσω
διαφθορά destruction; corruption 1 διαφθορά
δικαιόω justify; declare righteous 1 δικαιόω
δόμα gift 1 δόμα
εἶδος form; outward appearance 1 εἶδος
εἴδωλον idol 1 εἴδωλον
ἐκδίδωμι let out for hire; lease 1 ἐκδίδωμι
ἐκκενόω empty out; leave desolate 1 ἐκκενόω
ἐκκλησία assembly 1 ἐκκλησία
ἐκπορνεύω indulge in sexual immorality 1 ἐκπορνεύω
ἐκφεύγω escape 1 ἐκφεύγω
ἐκχέω pour out; shed (blood) 1 ἐκχέω
ἐλαία olive; olive tree 1 ἐλαία
Ἕλλην Greek 1 Ἕλλην
ἐλπίζω hope; put one’s hope 1 ἐλπίζω
ἐλπίς hope; expectation 1 ἐλπίς
ἐμπίπτω fall (into); fall into 1 ἐμπίπτω
ἐμπυρίζω set on fire 1 ἐμπυρίζω
ἐμφράσσω stop up; block up 1 ἐμφράσσω
ἔνδοξος glorious; splendid; honored 1 ἔνδοξος
ἕνεκα on account of 1 ἕνεκα
Ενεμεσσαρος Enemessaros 1 Ενεμεσσαρος
ἐνυπνιάζομαι dream 1 ἐνυπνιάζομαι
ἔξοδος departure; death; exodus 1 ἔξοδος
ἔξωθεν outside 1 ἔξωθεν
ἐπάνωθεν above; on top 1 ἐπάνωθεν
ἐπιβαίνω set foot in; go aboard 1 ἐπιβαίνω
ἐπίλοιπος left; remaining 1 ἐπίλοιπος
ἐπιπίπτω fall on; throw oneself upon 1 ἐπιπίπτω
ἑτοιμάζω prepare; make ready 1 ἑτοιμάζω
ἑτοιμασία preparation 1 ἑτοιμασία
θαυμάζω marvel; be astonished; wonder 1 θαυμάζω
θαυμάσιος wonderful; marvelous 1 θαυμάσιος
θαυμαστός wonderful; marvelous 1 θαυμαστός
θεραφιν theraphin (Heb. translit.) 1 θεραφιν
θερινός of summer; in summer 1 θερινός
θλῖψις affliction; distress 1 θλῖψις
θρηνέω sing a dirge; sing a lament 1 θρηνέω
θυμίαμα incense; incense offering 1 θυμίαμα
θυρίς window 1 θυρίς
θυσιάζω sacrifice 1 θυσιάζω
θύω kill; slaughter; sacrifice 1 θύω
Ιαϊρ Jair; Iair 1 Ιαϊρ
ἰάομαι heal; cure 1 ἰάομαι
ἰδέα form; outward appearance 1 ἰδέα
Ιεβους Iebous; Jebus 1 Ιεβους
Ιεβουσαῖος Iebousaios; Jebusite 1 Ιεβουσαῖος
ιρ Aram (Heb. translit.) 1 ιρ
κατάγω bring down; bring 1 κατάγω
κατακρίνω condemn 1 κατακρίνω
καταμαρτυρέω bear witness against 1 καταμαρτυρέω
κατανύσσομαι be pierced; be stabbed 1 κατανύσσομαι
καταράομαι curse 1 καταράομαι
κατασκηνόω live; settle; (birds) to nest 1 κατασκηνόω
καῦμα heat 1 καῦμα
Κεδες Kedesh; Kadesh 1 Κεδες
Κενεζ Kenez; Kenaz 1 Κενεζ
κενός empty; vain; empty-handed 1 κενός
κέρκος tail 1 κέρκος
κίων pillar 1 κίων
κομίζω get back; receive back 1 κομίζω
κραταιόω become strong; strengthen 1 κραταιόω
κράτος power; might 1 κράτος
κρόταφος side of the forehead; temples 1 κρόταφος
κτῆνος (domesticated) animal 1 κτῆνος
κύκλος ring; circle 1 κύκλος
κύων dog 1 κύων
Λαισα Laisa 1 Λαισα
λύτρωσις redemption 1 λύτρωσις
λύω loose; untie; release 1 λύω
μανιάκης armlet; necklace 1 μανιάκης
μέθυσμα intoxicating drink; liquor 1 μέθυσμα
μέλι honey 1 μέλι
μηδέ and not; nor 1 μηδέ
μηδείς no one; nothing 1 μηδείς
μηκέτι no longer; no more 1 μηκέτι
Μιχαηλ Michael 1 Μιχαηλ
μυριάς ten thousand; myriad 1 μυριάς
νευρά bowstring 1 νευρά
νεφέλη cloud 1 νεφέλη
νύμφη bride; daughter-in-law 1 νύμφη
ξηρασία dryness 1 ξηρασία
ξυράω shave 1 ξυράω
ὀδούς tooth 1 ὀδούς
ὀκνέω hesitate; delay 1 ὀκνέω
ὀλεθρεύω slay; destroy 1 ὀλεθρεύω
ὀλίσθρημα cause of slipping 1 ὀλίσθρημα
ὁλοκαύτωσις sacrifice of a burnt-offering 1 ὁλοκαύτωσις
ὁμιλέω speak; converse; talk 1 ὁμιλέω
ὀνειδίζω reproach; mock; revile 1 ὀνειδίζω
ὄρθρος dawn; early morning; daybreak 1 ὄρθρος
ὅρκος oath 1 ὅρκος
ὀρύσσω dig; dig (up) 1 ὀρύσσω
ὀσμή smell; fragrance; odor 1 ὀσμή
ὀχύρωμα stronghold; fortress 1 ὀχύρωμα
παλαιός old 1 παλαιός
παραβαίνω transgress; break; go aside 1 παραβαίνω
παρακαλέω urge; implore; exhort 1 παρακαλέω
παράκοιτος one who lies beside 1 παράκοιτος
παράνομος not allowed; forbidden 1 παράνομος
παράπτωμα sin; trespass 1 παράπτωμα
παραχρῆμα at once; immediately 1 παραχρῆμα
παρενοχλέω trouble 1 παρενοχλέω
παρθένος virgin 1 παρθένος
πατριά family; lineage; people 1 πατριά
πεδίον plain; field; plain or flat 1 πεδίον
περικύκλῳ round about; all round 1 περικύκλῳ
πετεινός able to fly; winged; bird 1 πετεινός
πῆχυς cubit 1 πῆχυς
πλήρης full 1 πλήρης
πλοῦτος wealth; riches 1 πλοῦτος
ποῖος which; what 1 ποῖος
πολλάκις many times; often 1 πολλάκις
πορφύρα purple 1 πορφύρα
προβάλλω put forth; put out 1 προβάλλω
προσάγω lead; bring; approach 1 προσάγω
προσνοέω notice; observe 1 προσνοέω
πρόσταγμα ordinance; command 1 πρόσταγμα
πρόφασις pretext 1 πρόφασις
πτερόν feathers 1 πτερόν
σαβι beauty 1 σαβι
Σαχερδονος Sacherdonos 1 Σαχερδονος
σειρά cord; rope; chain 1 σειρά
σιγάω be silent; stop speaking 1 σιγάω
Σιδών Sidon 1 Σιδών
σκηνόω live; take up residence 1 σκηνόω
σπάω draw (a sword) 1 σπάω
στάζω drop 1 στάζω
στάχυς head of grain 1 στάχυς
στιππύον course fiber of flax 1 στιππύον
στρέφω to turn 1 στρέφω
συνέλευσις coming together; meeting 1 συνέλευσις
συνετίζω cause to understand; instruct 1 συνετίζω
συστρέφω gather; gather up 1 συστρέφω
σωτήρ savior 1 σωτήρ
ταπεινός humble 1 ταπεινός
ταῦρος bull; ox 1 ταῦρος
τετρακόσιοι four hundred 1 τετρακόσιοι
τέφρα ashes; ash 1 τέφρα
τρέφω feed; nourish 1 τρέφω
τροφή food; provisions 1 τροφή
τρυμαλιά hole; eye (of a needle) 1 τρυμαλιά
τύραννος tyrant 1 τύραννος
ὑπακούω obey 1 ὑπακούω
ὕπαρξις property; possession 1 ὕπαρξις
ὕπατος uppermost; highest official 1 ὕπατος
ὑπομένω endure 1 ὑπομένω
ὑστέρημα need; that which is lacking 1 ὑστέρημα
ὑψηλός high; lofty; exalted 1 ὑψηλός
Φερεζαῖος Pherezaios; Perizzites 1 Φερεζαῖος
φοῖνιξ palm tree; palm branch 1 φοῖνιξ
φυή growth; stature; height 1 φυή
φύλλον leaf 1 φύλλον
χρεία need; have need of 1 χρεία
χρίω anoint 1 χρίω
ψεύδομαι lie; tell lies 1 ψεύδομαι
ψωμίζω feed; give away bit by bit 1 ψωμίζω
ᾠδή song 1 ᾠδή
ὡσαύτως likewise; similarly; same 1 ὡσαύτως
ὥστε so that; therefore; so then 1 ὥστε
Ἀάρων 1 Ἀάρων
Αβαισαν Abaisan 1 Αβαισαν
Αβδων Abdon; Abdedom; Obed-edom 1 Αβδων
Αβιεζερ Abiezer 1 Αβιεζερ
Αβρααμ Abraam 1 Αβρααμ
ἀγαλλίαμα joy; rejoicing 1 ἀγαλλίαμα
ἁγίασμα holy place; sanctuary 1 ἁγίασμα
ἀγοράζω buy; purchase 1 ἀγοράζω
ἀγωνίζομαι struggle; fight; strive 1 ἀγωνίζομαι
ἀδικέω do wrong; harm; injure 1 ἀδικέω
ἄδικος unjust; unrighteous 1 ἄδικος
ἁδρύνω mature; ripen; grow up 1 ἁδρύνω
ἀδύνατος impossible 1 ἀδύνατος
ᾄδω sing 1 ᾄδω
Ἀδωναῖε Heb. Translit 1 Ἀδωναῖε
ἀθετέω reject; declare invalid 1 ἀθετέω
ἀθῷος guiltless; innocent 1 ἀθῷος
αἴτιος cause 1 αἴτιος
αἰχμάλωτος captive 1 αἰχμάλωτος
ἄκανθα thorn plant; thorn 1 ἄκανθα
ἀκοή hearing; report 1 ἀκοή
ἀκρίβεια therefore; now; indeed 1 ἀκρίβεια
ἀκρίς locust 1 ἀκρίς
ἀληθινῶς truly; really 1 ἀληθινῶς
ἀληθῶς truly; really 1 ἀληθῶς
ἀλισγέω pollute 1 ἀλισγέω
ἄλλος other; another 1 ἄλλος
ἀλοάω thresh 1 ἀλοάω
ἅλς lump of salt; salt 1 ἅλς
ἀλώπηξ fox 1 ἀλώπηξ
Αμελσαδ Amelsad 1 Αμελσαδ
ἀμήν truly; amen 1 ἀμήν
ἄμμος sand 1 ἄμμος
ἀμφοτεροδέξιος ambidextrous 1 ἀμφοτεροδέξιος
ἀνάβασις ascent; way up 1 ἀνάβασις
ἀνάγκη necessity; pressure; distress 1 ἀνάγκη
ἀναθεματίζω put under a curse; curse 1 ἀναθεματίζω
ἀναιδής shameless; bold 1 ἀναιδής
ἀνακρίνω examine; judge; question 1 ἀνακρίνω
ἀναμείγνυμι mix up; mix together 1 ἀναμείγνυμι
Ανανιηλ Hananiel; Ananiel 1 Ανανιηλ
ἀνασχίζω rend; rip up 1 ἀνασχίζω
ἀνατέλλω rise; come up 1 ἀνατέλλω
ἀνταποδίδωμι repay; pay back 1 ἀνταποδίδωμι
ἀνταπόδοσις reward 1 ἀνταπόδοσις
ἀπαίρω take away 1 ἀπαίρω
ἀπάντημα meeting; chance; occurrence 1 ἀπάντημα
ἀπατάω deceive 1 ἀπατάω
ἀπερίτμητος uncircumcised; obdurate 1 ἀπερίτμητος
ἀποδείκνυμι show forth; declare; proclaim 1 ἀποδείκνυμι
ἀποκόπτω cut off; cut away 1 ἀποκόπτω
ἀπόκρυφος hidden 1 ἀπόκρυφος
ἀπολεπίζω peel 1 ἀπολεπίζω
ἀπόπτωμα misfortune; error; folly 1 ἀπόπτωμα
ἀποφέρω carry away; take away 1 ἀποφέρω
ἄρκος bring; carry; bear 1 ἄρκος
Αροηρ Aroer 1 Αροηρ
Ἀσκαλών Askalon; Ashkelon 1 Ἀσκαλών
ἀσπάζομαι greet 1 ἀσπάζομαι
ἀστήρ star 1 ἀστήρ
ἀστράγαλος knuckle 1 ἀστράγαλος
ἀστραπή lightning 1 ἀστραπή
Αυιμ Auim 1 Αυιμ
αὔριον tomorrow; next day 1 αὔριον
ἀφανισμός disappearing; vanishing 1 ἀφανισμός
ἀφηγέομαι lead the way; go first 1 ἀφηγέομαι
ἀφροσύνη foolishness 1 ἀφροσύνη
Αχιαχαρος Achiacharos; Ahiqar; Ahikar 1 Αχιαχαρος
Αχικαρος Achikaros 2 Αχικαρος
Βαιθαναθ Bethanath 1 Βαιθαναθ
Βαιθηλβεριθ Baithelberith 1 Βαιθηλβεριθ
Βαιθηρα Baithera 1 Βαιθηρα
Βαιθσαμυς Beth-shemesh; Baithsamys 1 Βαιθσαμυς
Βαλακ Balac; Bela; Balak 1 Βαλακ
βαλλάντιον money bag; purse 1 βαλλάντιον
βάπτω dip 1 βάπτω
βαρύς heavy; weighty; important 1 βαρύς
βασιλικός royal; royal official 1 βασιλικός
βαστάζω bear; carry; pick up 1 βαστάζω
Βεζεκ Bezek 1 Βεζεκ
Βηθδαγων Bethdagon 1 Βηθδαγων
Βηθμααλλων Bethmaallon 1 Βηθμααλλων
βλασφημέω revile; blaspheme; slander 1 βλασφημέω
βλασφημία blasphemy; slander 1 βλασφημία
βοηθέω come to the aid of; help 1 βοηθέω
βοηθός helper 1 βοηθός
βρῶμα fodder; food 1 βρῶμα
Γαβααθ Gibeath; Gibeah 1 Γαβααθ
Γαβαηλ Gabael 1 Γαβαηλ
Γαβρι Gabri 1 Γαβρι
Γαβριηλ Gabriel 1 Γαβριηλ
Γαζερ Gazer; Gezer 1 Γαζερ
γάλα milk 1 γάλα
Γαλααδίτης Galaadite 1 Γαλααδίτης
Γαλγαλ Galgal; Gilgal 1 Γαλγαλ
Γαλιλαία Galilee 1 Γαλιλαία
γελάω laugh 1 γελάω
γλυκύς sweet; fresh 1 γλυκύς
γνώμη opinion; judgment; purpose 1 γνώμη
γνῶσις knowledge; recognition 1 γνῶσις
γνωστός known 1 γνωστός
γρηγόρησις wakefulness 1 γρηγόρησις
δαμάζω tame; subdue 1 δαμάζω
δειλός cowardly; fearful; timid 1 δειλός
δεῖπνον banquet; dinner; feast 1 δεῖπνον
δεσμωτήριον prison 1 δεσμωτήριον
δεῦτε come! 1 δεῦτε
διαβάλλω bring charges; inform 1 διαβάλλω
διακόσιοι two hundred 1 διακόσιοι
διαρπαγή plundering; spoil 1 διαρπαγή
διαρπάζω plunder thoroughly 1 διαρπάζω
διαρρήγνυμι break through; tear 1 διαρρήγνυμι
διασκεδάζω disperse; scatter 1 διασκεδάζω
δίασμα warp 1 δίασμα
διασπάω tear apart 1 διασπάω
διασπείρω scatter 1 διασπείρω
διάφορος different; excellent 1 διάφορος
διηγέομαι tell; relate; describe 1 διηγέομαι
διηλόω drive a nail through 1 διηλόω
δισχίλιοι two thousand 1 δισχίλιοι
διψάω be thirsty 1 διψάω
δυναστεία power; lordship; sovereignty 1 δυναστεία
δῶμα roof 1 δῶμα
Δωρ Dor 1 Δωρ
δωρεά gift 1 δωρεά
ἐγκρατής self-controlled 1 ἐγκρατής
ἐγχρίω smear on; anoint 1 ἐγχρίω
ἔδαφος ground 1 ἔδαφος
ἑκάτερος each of two; either 1 ἑκάτερος
ἐκδικέω grant justice; vindicate 1 ἐκδικέω
ἐκδίκησις vengeance; punishment 1 ἐκδίκησις
ἑκουσιάζομαι offer willingly 1 ἑκουσιάζομαι
ἐκπηδάω rush out 1 ἐκπηδάω
ἐκριζόω uproot 1 ἐκριζόω
ἐκτίθημι explain; expound 1 ἐκτίθημι
ἔλαιον olive oil 1 ἔλαιον
Ελληλ Ellel 1 Ελληλ
ἐμπειρέω be acquainted with 1 ἐμπειρέω
ἐμφυσάω breathe on 1 ἐμφυσάω
Ενακ Enak; Anak 1 Ενακ
ἐνδελεχισμός persistence 1 ἐνδελεχισμός
ἐνδελεχῶς continuously 1 ἐνδελεχῶς
ἔνδυμα clothing; garment 1 ἔνδυμα
ἐννακόσιοι nine hundred 1 ἐννακόσιοι
ἐντρέπω have regard for; respect 1 ἐντρέπω
ἐξάδελφος nephew; cousin 1 ἐξάδελφος
ἐξαμαρτάνω miss the mark; fail 1 ἐξαμαρτάνω
ἐξανίστημι raise up; rise; stand up 1 ἐξανίστημι
ἐξιχνιάζω track out; search out 1 ἐξιχνιάζω
ἐξουδενόω reject; scorn 1 ἐξουδενόω
ἐξυπνίζω wake up; awaken 1 ἐξυπνίζω
ἐπιβάλλω put on; lay a hand on 1 ἐπιβάλλω
ἐπιδέω be in want of; be in want 1 ἐπιδέω
ἐπιζητέω seek after; wish for 1 ἐπιζητέω
ἐπιθυμητός be desired; desirable 1 ἐπιθυμητός
ἐπισιτισμός provisions 1 ἐπισιτισμός
ἐπιστηρίζω strengthen 1 ἐπιστηρίζω
ἐπισυνάγω gather together 1 ἐπισυνάγω
ἑπτακόσιοι seven hundred 1 ἑπτακόσιοι
ἐρημόω lay waste; ruin; depopulate 1 ἐρημόω
ἔριον wool 1 ἔριον
Ερμα Erma; Hormah 1 Ερμα
Εσδρι Esdri; Ezri 1 Εσδρι
Εσεβων Esebon; Heshbon 1 Εσεβων
Ευαῖος Euaios; Hivite; Hivites 1 Ευαῖος
εὐθηνία prosperity; plenty 1 εὐθηνία
εὐθής righteous; upright; right 1 εὐθής
εὐχή vow; prayer 1 εὐχή
εὔχομαι pray; pray (for); wish 1 εὔχομαι
ἕψω boil; seethe 1 ἕψω
Ζαβουλωνίτης Zaboulonite; Zebulunite 1 Ζαβουλωνίτης
ζεῦγος pair; yoke 1 ζεῦγος
ζυγός yoke; balance scale 1 ζυγός
ζωμός sauce; broth 1 ζωμός
or 1
Ηταμ Etam 1 Ηταμ
Θαμνα Thamna; Timnah 1 Θαμνα
θεκελ thekel (Aram. translit.) 1 θεκελ
θησαυρός treasure; treasury 1 θησαυρός
θυμόω be angry 1 θυμόω
Ιαβοκ Jabbok; Iabok 1 Ιαβοκ
Ιαριμ Iarim; Kiriath-jearim 1 Ιαριμ
Ιεζραελ Jezreel; Iezrael 1 Ιεζραελ
Ιεθερ Jether; Iether 1 Ιεθερ
Ἱεροσόλυμα Jerusalem 1 Ἱεροσόλυμα
ἴχνος footprint; track; footsteps 1 ἴχνος
Ιωσηφ Ioseph; Joseph 1 Ιωσηφ
καθεύδω sleep; fall asleep 1 καθεύδω
καθήκω be fitting (for); be fitting 1 καθήκω
κάλλος beauty 1 κάλλος
καλῶς well; rightly; correctly 1 καλῶς
καπνός smoke 1 καπνός
Καριαθιαριμ Kariathiarim; Kiriath-jearim 1 Καριαθιαριμ
κατακλίνω recline at dinner 1 κατακλίνω
κατακόπτω cut 1 κατακόπτω
κατάλειμμα remnant 1 κατάλειμμα
κατάρα curse 1 κατάρα
κατασπάω to draw or pull down 1 κατασπάω
καταστρέφω turn 1 καταστρέφω
καταφιλέω kiss 1 καταφιλέω
κατέρχομαι come down; arrive 1 κατέρχομαι
κεῖμαι lie; set; place 1 κεῖμαι
κελεύω command; give orders; order 1 κελεύω
κλαυθμών place of weeping 1 κλαυθμών
κλεψιμαῖος stolen 1 κλεψιμαῖος
κλίνη bed; couch; stretcher 1 κλίνη
κνήμη leg; lower leg 1 κνήμη
κρυπτός secret; hidden 1 κρυπτός
κρυφῇ in secret 1 κρυφῇ
κτῆσις acquisition; property 1 κτῆσις
κυκλόθεν concerning; about 1 κυκλόθεν
κύτος hollow of a shield or breastplate 1 κύτος
κωλύω hinder; prevent; forbid 1 κωλύω
κωφεύω keep quiet; hold one’s peace 1 κωφεύω
λεκάνη dish; plate; pot; pan 1 λεκάνη
Λευι Leui; Levi 1 Λευι
Λίβανος Libanos 1 Λίβανος
λίθινος (made of) stone 1 λίθινος
λίψ southwest 1 λίψ
λογισμός thought; argument 1 λογισμός
Λουζα Louza; Luz 1 Λουζα
λυσιτελέω be advantageous; be better 1 λυσιτελέω
μάλα very; exceedingly; very much 1 μάλα
Μανη Manē (Aram. translit.) 1 Μανη
Μασφα Maspha; Masphah; Mizpeh 1 Μασφα
μάχομαι fight; quarrel 1 μάχομαι
μελίζω cut in pieces; dismember 1 μελίζω
μηνίσκος crescent-shaped pendant 1 μηνίσκος
μισθόω hire 1 μισθόω
μύριοι ten thousand 1 μύριοι
Μωλαδα Moladah; Molada 1 Μωλαδα
Ναυη Nave; Nun 1 Ναυη
νίπτω bathe; wash 1 νίπτω
νυμφίος bridegroom 1 νυμφίος
νυμφών bridal chamber 1 νυμφών
ξύλινος wooden 1 ξύλινος
ὀδύνη pain; distress; woe 1 ὀδύνη
οἷος of what sort; such as 1 οἷος
ὄνυξ nail; claw; aromatic material 1 ὄνυξ
ὁπότε when 1 ὁπότε
ὀρεινός mountainous; hill country 1 ὀρεινός
ὀρθῶς rightly; correctly 1 ὀρθῶς
ὀρφανός orphan 1 ὀρφανός
ὀστέον bone 1 ὀστέον
ὀσφραίνομαι catch scent of; smell 1 ὀσφραίνομαι
ὀσφύς waist; loins 1 ὀσφύς
ὄψις face; outward appearance 1 ὄψις
παγίς trap; snare 1 παγίς
παίζω play 1 παίζω
παλαιόω become old; wear out 1 παλαιόω
παραπορεύομαι go by; pass by; go (through) 1 παραπορεύομαι
πάρειμι be present; have come 1 πάρειμι
παρθένια maidenhood 1 παρθένια
πεδινός flat, level; flat; level 1 πεδινός
πεινάω hunger; be hungry 1 πεινάω
πέμπτος fifth 1 πέμπτος
πενθερός father-in-law 1 πενθερός
πενθέω mourn; be sad; grieve 1 πενθέω
πένθος mourning 1 πένθος
περιβάλλω clothe; dress 1 περιβάλλω
περιβλέπω look around; look around (at) 1 περιβλέπω
περιέρχομαι go about; be an itinerant 1 περιέρχομαι
περιζώννυμι gird; gird oneself 1 περιζώννυμι
πίσσα pitch 1 πίσσα
πίων fat; plump 1 πίων
πλάγιος placed sideways; treacherous 1 πλάγιος
πλατεῖα street; wide road 1 πλατεῖα
πληγή blow; plague 1 πληγή
πνοή wind; breath 1 πνοή
πολιορκέω besiege; blockade 1 πολιορκέω
πονηρεύομαι be evil; act wickedly 1 πονηρεύομαι
πόρνη prostitute 1 πόρνη
πότε when 1 πότε
ποτίζω give to drink; water 1 ποτίζω
προνομεύω plunder; go out for foraging 1 προνομεύω
προσκαρτερέω be devoted to 1 προσκαρτερέω
προστάσσω command; order 1 προστάσσω
πτωχεύω be poor; become poor 1 πτωχεύω
πτωχός poor 1 πτωχός
πυρόω burn; fire 1 πυρόω
πῶλος foal; colt 1 πῶλος
πώποτε at any time; ever 1 πώποτε
Ῥάγαι Ragai 1 Ῥάγαι
Ραγουῆλος Ragouelos 2 Ραγουῆλος
ῥάμνος bramble; thorn 1 ῥάμνος
ῥιπτέω throw; throw off 1 ῥιπτέω
Ρουβην Rouben; Reuben 1 Ρουβην
σαλεύω shake 1 σαλεύω
Σαμεγαρ Samgar; Shamgar; Samegar 1 Σαμεγαρ
Σαμιρ Samir; Shamir 1 Σαμιρ
σαράβαρα loose trousers; sandal 1 σαράβαρα
Σαριδ Sarid 1 Σαριδ
σῖτος wheat; grain 1 σῖτος
Σιωρ Sior; Zair 1 Σιωρ
σκήνωμα habitation 1 σκήνωμα
σκιά shadow; shade 1 σκιά
σκληρός hard; harsh 1 σκληρός
σκοπιά lookout-place; hilltop 1 σκοπιά
σπείρω sow (seed) 1 σπείρω
σπεύδω hurry; hasten 1 σπεύδω
σταθμός balance; weight; dwelling 1 σταθμός
στεῖρα barren; infertile 1 στεῖρα
στεναγμός sigh; groan; groaning 1 στεναγμός
στερέωμα steadfastness 1 στερέωμα
στηρίζω establish; strengthen 1 στηρίζω
συγκρίνω compare; combine; explain 1 συγκρίνω
συκῆ fig tree 1 συκῆ
συμβιβάζω unite; hold together; advise 1 συμβιβάζω
σύνδεσμος bond; fetter; sinew 1 σύνδεσμος
συνεταιρίς female companion; partner 1 συνεταιρίς
συνίστημι commend; recommend 1 συνίστημι
συντέμνω cut short; limit 1 συντέμνω
συντίθημι agree; decide 1 συντίθημι
Συρία Syria 1 Συρία
σύσσημον signal; sign 1 σύσσημον
συστέλλω cover; wrap up; limit 1 συστέλλω
σφηνόω close; lock 1 σφηνόω
σφραγίς seal 1 σφραγίς
σφῦρα hammer 1 σφῦρα
σῶος safe; whole 1 σῶος
Σωχω Socho; Socoh; Soco 1 Σωχω
ταλαίπωρος miserable; wretched 1 ταλαίπωρος
τάλαντον talent 1 τάλαντον
ταχύς quickly 1 ταχύς
τέλειος perfect; mature 1 τέλειος
τελειότης perfection; maturity 1 τελειότης
τέμνω cut; hew 1 τέμνω
τέρας wonder; marvel 1 τέρας
τερέμινθος terebinth tree; terebinth 1 τερέμινθος
Τίγρις Tigris 1 Τίγρις
τιμάω honor 1 τιμάω
τίμιος precious; valued 1 τίμιος
τοιοῦτος such as this; such 1 τοιοῦτος
τρέμω tremble; tremble (in awe) 1 τρέμω
τρίβος path 1 τρίβος
τυγχάνω attain; find; experience 1 τυγχάνω
Τύριος Tyrian 1 Τύριος
Τωβ Tob 1 Τωβ
ὑγρός wet; moist; (of wood) green 1 ὑγρός
ὑπεράνω above 1 ὑπεράνω
ὑπερέχω be better than; surpass 1 ὑπερέχω
ὑπερισχύω prevail; be strong 1 ὑπερισχύω
ὑπερυμνητός highly praised 1 ὑπερυμνητός
ὑπονοέω suspect; suppose 1 ὑπονοέω
ὑποτάσσω subject; subordinate 1 ὑποτάσσω
ὑφαίνω to weave 1 ὑφαίνω
Φαρα Parah; Thara; Purah 1 Φαρα
Φαραθωνίτης Pharathonite 1 Φαραθωνίτης
φαρές Phares; Perez 1 φαρές
φρήν understanding 1 φρήν
φυλακή prison 1 φυλακή
χαιρετίζω greet; welcome 1 χαιρετίζω
χάρις gift 1 χάρις
Χελκιος Chelkios 1 Χελκιος
χιών snow 1 χιών
χλόη Chloe 1 χλόη
χορεύω dance; dance a choral dance 1 χορεύω
χορός dance; dancing 1 χορός
χρήσιμος useful; beneficial 1 χρήσιμος
χρηστός kind; good; benevolent 1 χρηστός
χρυσός gold 1 χρυσός
χωρίζω separate; leave; divide 1 χωρίζω
ψῦχος cold 1 ψῦχος
ὦμος shoulder 1 ὦμος
Ααλαφ Aalaph 1 Ααλαφ
αβαρκηνιν Abarkenin (Heb. translit.) 1 αβαρκηνιν
Αβιεσδρι Abiesdri 1 Αβιεσδρι
ἄβυσσος netherworld; abyss 1 ἄβυσσος
Αβωμεουλα Abomeoula 1 Αβωμεουλα
ἀγαθωσύνη goodness 1 ἀγαθωσύνη
ἀγανακτέω be indignant; be angry 1 ἀγανακτέω
ἀγαπητός beloved; dear 1 ἀγαπητός
Αγλων Aglon 1 Αγλων
ἀγνόημα sin committed in ignorance 1 ἀγνόημα
ἀγορά marketplace 1 ἀγορά
ἀγριαίνω be angered; provoked 1 ἀγριαίνω
Αδαδα Adada 1 Αδαδα
Αδαμ Adam 1 Αδαμ
Αδαμι Adami 1 Αδαμι
Αδασα Adasa 1 Αδασα
ἄδειπνος supperless 1 ἄδειπνος
Αδιαθαϊμ Adiathaim 1 Αδιαθαϊμ
Αδουηλ Abdouel; Adouel 1 Αδουηλ
ἀδυνατέω it is impossible 1 ἀδυνατέω
Αεμε Aeme 1 Αεμε
Αερμων Aermon; Hermon 1 Αερμων
ἀετός eagle 1 ἀετός
Αζανωθ Azanoth 1 Αζανωθ
Αζαρια Azariah; Azaria 1 Αζαρια
Αζηκα Azekah; Azeka 1 Αζηκα
Ἄζωτος Azotus 1 Ἄζωτος
Αθερ Ather 1 Αθερ
ἀθεσία faithlessness; treachery 1 ἀθεσία
Αθουρ Athour 1 Αθουρ
Αθουριας Athourias 1 Αθουριας
ἀθῳόω hold guiltless 1 ἀθῳόω
Αἰθίοψ Ethiopian 1 Αἰθίοψ
Αικαρεν Aikaren 1 Αικαρεν
Αιλαμ porch (Heb. translit.) 1 Αιλαμ
Αιλων Ailon; Elon 1 Αιλων
Αιν Ain; Ijon 1 Αιν
αἱρετός eligible; chosen 1 αἱρετός
Αιταμ Aitam; Etam 1 Αιταμ
αἰτία cause; reason; charge 1 αἰτία
αἰχμαλωτεύω lead captive 1 αἰχμαλωτεύω
ἀκαθαρσία impurity; uncleanness 1 ἀκαθαρσία
ἀκουτίζω make to hear 1 ἀκουτίζω
Ακραβιν Akrabin; Akrabbim 1 Ακραβιν
ἀκριβῶς carefully; accurately 1 ἀκριβῶς
ἀκρόδρυα fruit-trees; fruit 1 ἀκρόδρυα
Ακχω Akcho; Acco 1 Ακχω
ἀλαλάζω wail; clash 1 ἀλαλάζω
ἄλειμμα anything used for anointing 1 ἄλειμμα
ἀλείφω anoint 1 ἀλείφω
ἄλευρον meal; wheat flour 1 ἄλευρον
ἀληθής TRUE 1 ἀληθής
ἀλήθω grind 1 ἀλήθω
ἁλίζω salt; salty 1 ἁλίζω
Αλληλουια hallelujah 1 Αλληλουια
Αλουλ Aloul 1 Αλουλ
Αλσωρηχ Alsorech 1 Αλσωρηχ
Αμαδ Amad 1 Αμαδ
Αμαθ Amath 1 Αμαθ
Αμαμ Amam 1 Αμαμ
Αμεκκασις Amekkasis 1 Αμεκκασις
Αμμα Amma 1 Αμμα
Αμμαθαριμ Ammatharim 1 Αμμαθαριμ
Αμορρι Amorri 1 Αμορρι
ἀμπλάκημα error; fault 1 ἀμπλάκημα
Αμων Amon; Amos; Amoz 1 Αμων
Αμωρα Amora 1 Αμωρα
Αμως Amos; Amoz 1 Αμως
Αμωσα Amosa 1 Αμωσα
ἀναβαστάζω rise or lift up; carry 1 ἀναβαστάζω
ἀναβιβάζω bring up; pull up 1 ἀναβιβάζω
ἀναγκάζω compel; force; press 1 ἀναγκάζω
ἀναζώννυμι gird up 1 ἀναζώννυμι
Αναηλ Hanael; Anael 1 Αναηλ
Αναθ Anath 1 Αναθ
ἀνάθεμα cursed; accursed 1 ἀνάθεμα
ἀναίρεσις murder, killing 1 ἀναίρεσις
ἀναίτιος guiltless; innocent 1 ἀναίτιος
ἀνακάμπτω return 1 ἀνακάμπτω
ἀνάκειμαι recline at table; recline 1 ἀνάκειμαι
ἀνακράζω cry aloud 1 ἀνακράζω
ἀνακρούω push back; play 1 ἀνακρούω
ἀναλίσκω consume; use up 1 ἀναλίσκω
ἀναμίγνυμι mix up; mix together 1 ἀναμίγνυμι
ἀναπαύω rest; revive; remain quiet 1 ἀναπαύω
ἀνάπειρος crippled 1 ἀνάπειρος
ἀναπλήρωσις filling up; fill up 1 ἀναπλήρωσις
ἀναπτύσσω unroll 1 ἀναπτύσσω
Αναρεθ Anareth 1 Αναρεθ
ἀνασπάω draw up; pull up 1 ἀνασπάω
ἀναστενάζω sigh deeply 1 ἀναστενάζω
ἀνατρέπω ruin; upset; overturn 1 ἀνατρέπω
ἀνατρέχω to run back 1 ἀνατρέχω
ἀνδρεῖος courageous; diligence 1 ἀνδρεῖος
ἀνδρίζομαι act courageously 1 ἀνδρίζομαι
ἀνετάζω examine judicially 1 ἀνετάζω
ἀνεψιός cousin 1 ἀνεψιός
ἀνθίστημι oppose; resist 1 ἀνθίστημι
ἄνθος flower 1 ἄνθος
ἄνθραξ coal; charcoal 1 ἄνθραξ
Ανιηλ Aniel; Hanniel 1 Ανιηλ
ἀνίημι loosen; unfasten 1 ἀνίημι
Ανιμ Anim 1 Ανιμ
Αννουα Annoua 1 Αννουα
ἀντέχω be devoted to; help 1 ἀντέχω
ἀντιλαμβάνομαι receive instead of 1 ἀντιλαμβάνομαι
ἀντιποιέω do in return; lay claim 1 ἀντιποιέω
Ανωβ Anob 1 Ανωβ
ἀξίνη axe; ax 1 ἀξίνη
ἀπαλείφω remain; leave behind; desert 1 ἀπαλείφω
ἀπάντησις meeting 1 ἀπάντησις
ἀπάνωθεν from above; from the top 1 ἀπάνωθεν
ἀπαρχή first fruits 1 ἀπαρχή
ἀπασπάζομαι take leave of 1 ἀπασπάζομαι
ἀπεκδίδωμι be given in marriage 1 ἀπεκδίδωμι
ἀπενεόομαι become mute 1 ἀπενεόομαι
ἀπέχω abstain; be distant 1 ἀπέχω
ἀποδεκατίζω pay a tithe 1 ἀποδεκατίζω
ἀποικία colony; captivity 1 ἀποικία
ἀποκαθαίρω cleanse; be cleared away 1 ἀποκαθαίρω
ἀποκάλυμμα revelation 1 ἀποκάλυμμα
ἀποκενόω drain; exhaust 1 ἀποκενόω
ἀπομάσσω wipe off 1 ἀπομάσσω
ἀπορίπτω throw oneself down; jump 1 ἀπορίπτω
ἀποσπάω draw (out); withdraw 1 ἀποσπάω
ἀποστάτης rebel; runaway slave 1 ἀποστάτης
ἀποστύφω draw up; contract 1 ἀποστύφω
ἀποτίθημι lay aside; take off 1 ἀποτίθημι
ἀποτυφλόω make quite blind; blind 1 ἀποτυφλόω
ἀράομαι pray to a god; lay a curse on 1 ἀράομαι
Αραρατ Ararat 1 Αραρατ
Αρβο Arbo 1 Αρβο
ἀργυροκόπος silversmith 1 ἀργυροκόπος
Αρεββα Arebba 1 Αρεββα
Αρες Aree; Heres; Ares 1 Αρες
Αρημα Arema 1 Αρημα
ἀριθμέω number 1 ἀριθμέω
ἀριστάω eat breakfast; eat a meal 1 ἀριστάω
Αρμαι Armai 1 Αρμαι
ἀρνός lamb 1 ἀρνός
ἀροτριάω plow 1 ἀροτριάω
ἀροτρόπους ploughshare 1 ἀροτρόπους
ἁρπαγή robbery; plunder; seizure 1 ἁρπαγή
ἀρτάβη artaba; Persian measure 1 ἀρτάβη
ἀρχαῖος ancient; old; original 1 ἀρχαῖος
ἀρχιμάγειρος chief cook 1 ἀρχιμάγειρος
ἀρχιοινοχόος chief cupbearer 1 ἀρχιοινοχόος
ἀρχιστράτηγος commander-in-chief 1 ἀρχιστράτηγος
Ασαν Asan; Ashan 1 Ασαν
Ασαρσουλα Asarsoula 1 Ασαρσουλα
Ασδωδ Asdod 1 Ασδωδ
Ασεμ Asem; Hashum 1 Ασεμ
Ασεννα Asenna 1 Ασεννα
Ασεργαδδα Asergadda 1 Ασεργαδδα
Ασερσουαλ Asersoual 1 Ασερσουαλ
Ασερσουσιμ Asersousim 1 Ασερσουσιμ
Ασερων Aseron; Kerioth-hezron 1 Ασερων
ἀσθενής weak; sick 1 ἀσθενής
Ασιηλ Asiel; Jahzeel 1 Ασιηλ
ἀσκός leather bottle; wineskin 1 ἀσκός
Ασμοδαιος Asmodeus 1 Ασμοδαιος
Ασμοδαῖος Asmodaios 1 Ασμοδαῖος
Ασνα Asna 1 Ασνα
Ασομ Asom; Husham 1 Ασομ
Ασορ Asor; En-hazor 1 Ασορ
Ασουηρος Asoueros; Ahasuerus 1 Ασουηρος
Ασσηρ Asser 1 Ασσηρ
Ἀστάρτη Astarte 1 Ἀστάρτη
Ασταρωθ Astaroth; Ashtaroth 1 Ασταρωθ
ἀστεῖος handsome; beautiful 1 ἀστεῖος
Ἀστυάγης Astyages 1 Ἀστυάγης
ἀσφάλεια safety; security; certainty 1 ἀσφάλεια
ἀσφαλής certainty; truth; certain 1 ἀσφαλής
Ασφανεζ Asphanez 1 Ασφανεζ
Ασχαζι Aschazi 1 Ασχαζι
ἀσχήμων unmentionable; unpresentable 1 ἀσχήμων
ἀτιμία dishonor 1 ἀτιμία
ἀτραπός path; byway 1 ἀτραπός
αὐξάνω grow; increase 1 αὐξάνω
αὐτόθεν once for all 1 αὐτόθεν
αὐτόθι there; on the spot 1 αὐτόθι
αὐτοῦ there; here 1 αὐτοῦ
ἀφαιρέω take away; remove; cut off 1 ἀφαιρέω
Αφακα Aphaka 1 Αφακα
Αφαρ Aphar 1 Αφαρ
Αφεκ Aphek 1 Αφεκ
Αφεραϊμ Apheraim 1 Αφεραϊμ
ἀφόδευμα excrement 1 ἀφόδευμα
Αφρα Aphra 1 Αφρα
Αχασελωθ Achaseloth 1 Αχασελωθ
Αχζιβ Achzib 1 Αχζιβ
Αχζιφ Achziph 1 Αχζιφ
Αχικαρ Achikar 1 Αχικαρ
Αχινααν Achinaan 1 Αχινααν
Αχραν Achran 1 Αχραν
ἄχρι until; as far as 1 ἄχρι
Αχσαφ Achshaph 1 Αχσαφ
ἄχυρον chaff 1 ἄχυρον
Βααλα Baalah 1 Βααλα
Βααλβεριθ Baalberith 1 Βααλβεριθ
Βααλεθβηρραμωθ Baalethberramoth 1 Βααλεθβηρραμωθ
Βααλθαμαρ Baaltamar 1 Βααλθαμαρ
Βααλων Baalon 1 Βααλων
Βαδδαργις Baddargis; In 1 Βαδδαργις
Βαζκαθ Bazkath 1 Βαζκαθ
Βαθουλ Bathoul 1 Βαθουλ
βαθύς deep 1 βαθύς
Βαιηρ Baier 1 Βαιηρ
Βαιθαμμαρχαβωθ Baithammarchaboth 1 Βαιθαμμαρχαβωθ
Βαιθανωθ Bethanoth 1 Βαιθανωθ
Βαιθαραβα Betharabah; Beth-arabah 1 Βαιθαραβα
Βαιθενεθ Baitheneth; Bethanath 1 Βαιθενεθ
Βαιθηρ Baither 1 Βαιθηρ
Βαιθθαπφουε Baiththapphoue 1 Βαιθθαπφουε
Βαιθλαβαθ Baithlabath 1 Βαιθλαβαθ
Βαιθσαν Bethshan; Beth-shan 1 Βαιθσαν
Βαιθσμας Baithsmas 1 Βαιθσμας
Βαιθσουρ Bethsour; Bethel; Beth-zur 1 Βαιθσουρ
Βαιθφαλεθ Baithphaleth 1 Βαιθφαλεθ
Βαιθφασης Baithphases 1 Βαιθφασης
βάλανος acorn; bolt pin 1 βάλανος
Βαλωθ Baloth 1 Βαλωθ
Βανηβαρακ Banebarak 1 Βανηβαρακ
βαρακηνιμ Barkenim; Barakenim 1 βαρακηνιμ
βάρις heavy, palace, armed 1 βάρις
βάρος burden; weight 1 βάρος
βαρύνω weigh down; oppress by weight 1 βαρύνω
βασίλισσα queen 1 βασίλισσα
Βατνε Batne 1 Βατνε
βεβηλόω profane; violate sanctity 1 βεβηλόω
Βεσενανιμ Besenanim 1 Βεσενανιμ
Βηθαγλα Bethagla 1 Βηθαγλα
Βηθαραβα Betharaba 1 Βηθαραβα
Βηθηλ Bethel 1 Βηθηλ
Βηθμααλων Bethmaalon 1 Βηθμααλων
Βηθσεεδτα Bethseedta 1 Βηθσεεδτα
Βηρωθ Beroth; Beeroth 1 Βηρωθ
βλάπτω hurt 1 βλάπτω
βλαστάνω sprout; bud 1 βλαστάνω
βουκόλιον herd of cattle; herd; cattle 1 βουκόλιον
βουνός hill 1 βουνός
βούτυρον butter 1 βούτυρον
βρῶσις food; eating; consuming 1 βρῶσις
βρωτός be eaten; food 1 βρωτός
Βωλα Bolah; Balah; Bola 1 Βωλα
Γαας Gaash; Gaas 1 Γαας
Γαβαθων Gibbethon 1 Γαβαθων
Γαβαων Gibeon 1 Γαβαων
Γαδηρα Gedera; Gederah; Gadera 1 Γαδηρα
Γαδηρωθ Gaderoth; Gederoth 1 Γαδηρωθ
Γαζαῖος Gazaios; Gaza; Gazaite 1 Γαζαῖος
Γαι Gai; Ai 1 Γαι
Γαιιεφθαηλ Gaiiephthael 1 Γαιιεφθαηλ
Γαλλιμ Gallim 1 Γαλλιμ
Γαραγαθα Garagatha 1 Γαραγαθα
Γαριζιν Garizin; Gerizim 1 Γαριζιν
Γεδαν Gedan 1 Γεδαν
Γεδωρ Gedor 1 Γεδωρ
Γεθθα Gath; Geththa 1 Γεθθα
Γεθρεμμων Gethremmon; Gath-rimmon 1 Γεθρεμμων
γειτνιάω be a neighbour; border on 1 γειτνιάω
γένεσις birth; genealogy; existence 1 γένεσις
γένημα fruit; product; yield 1 γένημα
γέννημα offspring; brood 1 γέννημα
γεῦσις taste; sense of taste 1 γεῦσις
γεύω taste; give a taste of 1 γεύω
Γηλων Gelon 1 Γηλων
Γηρα Gera 1 Γηρα
γῆρας old age 1 γῆρας
γηροβοσκέω feed or cherish in old age 1 γηροβοσκέω
Γηρσομ Gershom 1 Γηρσομ
γλυκύτης sweetness 1 γλυκύτης
γνώστης knowledgeable 1 γνώστης
γογγύζω grumble; murmur 1 γογγύζω
Γοσομ Gosom; goshen; Goshen 1 Γοσομ
γραμματεύς scribe 1 γραμματεύς
γραμματικός grammarian 1 γραμματικός
γρηγορέω be on the alert; be awake 1 γρηγορέω
γυμνός naked; poorly clothed 1 γυμνός
γυναικεῖος female 1 γυναικεῖος
γωνία angle; corner 1 γωνία
Δαβασθαι Dabasthai 1 Δαβασθαι
Δαβραθ Daberath 1 Δαβραθ
Δαγων Dagon 1 Δαγων
δάκρυ tears 1 δάκρυ
Δαλααν Dalaan 1 Δαλααν
δάμαλις heifer; young cow 1 δάμαλις
Δανι Dani 1 Δανι
δαπάνη expense; cost 1 δαπάνη
Δαυίδ David (Heb. translit.) 1 Δαυίδ
δειπνέω eat; dine 1 δειπνέω
Δεϊρα Deira 1 Δεϊρα
δεκαέξ ten 1 δεκαέξ
δεκαπλασίων ten times greater than 1 δεκαπλασίων
δεσμεύω tie up; bind 1 δεσμεύω
δηλόω reveal; make clear; indicate 1 δηλόω
διαίρεσις variety; difference; division 1 διαίρεσις
διακοπή gash; cleft 1 διακοπή
διαλέγομαι converse; discuss; argue 1 διαλέγομαι
διαλείπω stop; cease 1 διαλείπω
διαλύω disperse; scatter 1 διαλύω
διαμερίζω divide; distribute; separate 1 διαμερίζω
διανοέομαι be minded; intend; purpose 1 διανοέομαι
διαπετάννυμι open; spread out 1 διαπετάννυμι
διαπίπτω fall away; escape; fall apart 1 διαπίπτω
διασκορπισμός scatter abroad; scattering 1 διασκορπισμός
διαστέλλω order; command 1 διαστέλλω
διασυρίζω whistle 1 διασυρίζω
διατίθημι decree; ordain; arrange 1 διατίθημι
διατρέπω turn away from; pervert 1 διατρέπω
διαφαύσκω show light through; dawn 1 διαφαύσκω
διαφέρω be worth more than 1 διαφέρω
διαφώσκω dawn; early morning; daybreak 1 διαφώσκω
διαχέω pour different ways; disperse 1 διαχέω
διγομία double burden; load 1 διγομία
διεξέρχομαι go through; pierce 1 διεξέρχομαι
διήγησις narrative; account 1 διήγησις
διί̈στημι go away 1 διί̈στημι
Διμωνα Dimonah 1 Διμωνα
Διναχ Dinach 1 Διναχ
διοδεύω travel through; go about 1 διοδεύω
διοίκησις administration; government 1 διοίκησις
διοικητής administrator 1 διοικητής
διόλου altogether 1 διόλου
διορίζω draw a boundary through 1 διορίζω
δίστομος double-edged 1 δίστομος
δίψος thirst 1 δίψος
δόσις giving; gift 1 δόσις
δουλεία slavery; servility 1 δουλεία
δραχμή drachma 1 δραχμή
δρῦς tree; oak 1 δρῦς
δυναμόω enable; make strong 1 δυναμόω
δυνάστης ruler; sovereign 1 δυνάστης
δυσμή west 1 δυσμή
Δύστρος Dystros 1 Δύστρος
δωδεκάμηνος twelve month 1 δωδεκάμηνος
Δωμανα Domana 1 Δωμανα
Εβελχαρμιν Ebelcharmin 1 Εβελχαρμιν
ἐγγυάω give surety for 1 ἐγγυάω
ἐγκάθημαι sit in or on; sit; dwell 1 ἐγκάθημαι
ἐγκαίνια feast of the Dedication 1 ἐγκαίνια
ἐγκαινισμός consecration 1 ἐγκαινισμός
ἔγκατα inwards; bowels; insides 1 ἔγκατα
ἐγκρούω knock or hammer in 1 ἐγκρούω
Εδδεκελ Eddekel 1 Εδδεκελ
ἔδεσμα meat; delicacies; prime meat 1 ἔδεσμα
Εδραι Edrei 1 Εδραι
Εδραϊ Edrei 1 Εδραϊ
Εζερεελ Ezereel 1 Εζερεελ
Εθερ Ether; Jether; Iether 1 Εθερ
ἔθος custom 1 ἔθος
εἰκοστός twentieth 1 εἰκοστός
εἴπερ since; if indeed 1 εἴπερ
εἰσόδιον entrance; entering 1 εἰσόδιον
εἰσπηδάω rush in 1 εἰσπηδάω
εἶτα then 1 εἶτα
ἐκβιάζω force out; do violence 1 ἐκβιάζω
ἔκδοτος given over; delivered up 1 ἔκδοτος
ἐκζητέω seek out; search for 1 ἐκζητέω
ἔκθαμβος utterly astonished 1 ἔκθαμβος
ἐκκαθαίρω clean out; cleanse 1 ἐκκαθαίρω
ἐκκαθαρίζω cleanse out 1 ἐκκαθαρίζω
ἐκκεντέω pierce 1 ἐκκεντέω
ἐκλάμπω shine (out) 1 ἐκλάμπω
ἐκλέγομαι call; name; choose; select 1 ἐκλέγομαι
ἐκλευκαίνω become quite white 1 ἐκλευκαίνω
ἐκλογιστής accountant 1 ἐκλογιστής
ἐκλογιστία reckoning; accounts 1 ἐκλογιστία
ἐκπιάζω squeeze out 1 ἐκπιάζω
ἐκπιέζω squeeze out; oppress 1 ἐκπιέζω
ἐκπίνω drink; swallow 1 ἐκπίνω
ἐκσπάω draw out; remove 1 ἐκσπάω
ἔκστασις amazement; astonishment 1 ἔκστασις
ἐκσύρω drag out; sweep away 1 ἐκσύρω
ἐκτάσσω draw out in battle order 1 ἐκτάσσω
ἐκτελέω complete; finish 1 ἐκτελέω
ἐκτέμνω cut out; cut off 1 ἐκτέμνω
ἕκτος sixth 1 ἕκτος
ἐκτρέφω nourish; rear; bring up 1 ἐκτρέφω
ἐκτυφλόω make quite blind; make blind 1 ἐκτυφλόω
ἐκχωρέω go out; depart 1 ἐκχωρέω
ἐλαττονόω diminish 1 ἐλαττονόω
Ελεαζαρ Eleazar 1 Ελεαζαρ
ἐλεάω show mercy; have mercy on 1 ἐλεάω
ἐλεημοποιός giving alms 1 ἐλεημοποιός
ἐλεήμων merciful; compassionate 1 ἐλεήμων
Ελθεκεν Eltheken 1 Ελθεκεν
Ελθεκω Eltekon 1 Ελθεκω
Ελθουλαδ Eltolad 1 Ελθουλαδ
Ελθωδαδ Elthodad 1 Ελθωδαδ
ἑλλουλίμ hallels 1 ἑλλουλίμ
Ἐλυμαί̈δα 1 Ἐλυμαί̈δα
Ἐλωΐ 1 Ἐλωΐ
ἐμαυτοῦ myself 1 ἐμαυτοῦ
ἐμβλέπω look at; look intently at 1 ἐμβλέπω
Εμμωρ Emmor; Hamor 1 Εμμωρ
ἐμός my 1 ἐμός
ἐμπαίζω ridicule; mock; make fun of 1 ἐμπαίζω
ἐμπήγνυμι fix or plant in 1 ἐμπήγνυμι
ἐμπίπλημι satisfy; fill 1 ἐμπίπλημι
ἐμπιστεύω entrust; give credence to 1 ἐμπιστεύω
ἐμπλάσσω plaster up 1 ἐμπλάσσω
ἐμποδίζω hinder; hold back 1 ἐμποδίζω
ἔναντι before; former; earlier; previously 1 ἔναντι
ἐνδείκνυμι show; demonstrate 1 ἐνδείκνυμι
ἕνδεκα eleven 1 ἕνδεκα
ἐνδυναμόω strengthen; become strong 1 ἐνδυναμόω
Ενεμασσαρ Enemassar 1 Ενεμασσαρ
ἐνενήκοντα ninety 1 ἐνενήκοντα
ἐνθρύπτω crumbled and put into liquid 1 ἐνθρύπτω
Ενναθωθ Ennathoth 1 Ενναθωθ
ἐννοέω think; consider 1 ἐννοέω
ἔννοια insight; thought; knowledge 1 ἔννοια
ἐνοικέω live; dwell; dwell (in) 1 ἐνοικέω
ἐνοχλέω trouble; annoy 1 ἐνοχλέω
ἔντιμος valuable; precious; honored 1 ἔντιμος
ἐντός within; inside; among 1 ἐντός
ἔντρομος trembling 1 ἔντρομος
ἐνωτίζομαι give ear; pay attention to 1 ἐνωτίζομαι
ἐξαγοράζω redeem; deliver 1 ἐξαγοράζω
ἐξαγορεύω make known; confess 1 ἐξαγορεύω
ἐξαγριαίνω make savage 1 ἐξαγριαίνω
ἐξακολουθέω follow; pursue 1 ἐξακολουθέω
ἐξαπατάω deceive; cheat 1 ἐξαπατάω
ἐξεκκλησιάζω hold an assembly 1 ἐξεκκλησιάζω
ἐξερευνάω search out; examine 1 ἐξερευνάω
ἐξετασμός close examination; scrutiny 1 ἐξετασμός
ἐξηγέομαι describe; explain; make known 1 ἐξηγέομαι
ἐξήγησις explanation; statement 1 ἐξήγησις
ἐξικνέομαι reach; arrive at 1 ἐξικνέομαι
ἐξιλάσκομαι propitiate; atone for 1 ἐξιλάσκομαι
ἕξις maturity; practice 1 ἕξις
ἐξοδεύω march out; depart 1 ἐξοδεύω
ἐξομολόγησις confession; thanksgiving 1 ἐξομολόγησις
ἐξουδένημα object of contempt 1 ἐξουδένημα
ἐπεί for; because; since 1 ἐπεί
ἐπείγω press by weight; press hard 1 ἐπείγω
ἐπεισφέρω to bring in besides 1 ἐπεισφέρω
ἐπέκεινα beyond 1 ἐπέκεινα
ἐπερώτημα appeal 1 ἐπερώτημα
ἐπέχω hold fast; fix attention on 1 ἐπέχω
ἐπιβόλαιον covering; wrapper; garment 1 ἐπιβόλαιον
ἐπιδείκνυμι show 1 ἐπιδείκνυμι
ἐπιδίδωμι give 1 ἐπιδίδωμι
ἐπιείκεια indulgence; tolerance 1 ἐπιείκεια
ἐπιθυμέω desire; long for; lust for 1 ἐπιθυμέω
ἐπιθύμημα object of desire 1 ἐπιθύμημα
ἐπιλανθάνομαι forget; neglect; overlook 1 ἐπιλανθάνομαι
ἐπισείω stir up; urge 1 ἐπισείω
ἐπίσκοπος overseer; bishop 1 ἐπίσκοπος
ἐπιστήμη knowledge; skill; experience 1 ἐπιστήμη
ἐπιστροφή conversion 1 ἐπιστροφή
ἐπιτελέω complete; accomplish 1 ἐπιτελέω
ἐπιτήδευμα pursuit; business 1 ἐπιτήδευμα
ἐπιτρέχω run upon or at; run 1 ἐπιτρέχω
ἐπιφαίνω appear; give light to; show 1 ἐπιφαίνω
ἐπιφυλλίς gleaning; gleanings 1 ἐπιφυλλίς
ἐπονομάζω call; name 1 ἐπονομάζω
ἑπταετής seven years old 1 ἑπταετής
ἑπταπλασίως seven-fold 1 ἑπταπλασίως
ἐργατεύομαι work hard; labor 1 ἐργατεύομαι
Ερεβ Ereb 1 Ερεβ
ἐρευνάω seek; search for 1 ἐρευνάω
Ερεω Ereo 1 Ερεω
ἐριθεύομαι serve; serve or work for hire 1 ἐριθεύομαι
ἐρίφιον young goat; goat 1 ἐρίφιον
Ερμων Zalmon; Ermon; Hermon 1 Ερμων
Εσαν Esan 1 Εσαν
Εσθεμω Esthemo 1 Εσθεμω
ἔσθω eat 1 ἔσθω
ἑσπερινός of or pertaining to the evening 1 ἑσπερινός
ἑστία home; hearth 1 ἑστία
ἔσω inside; inner 1 ἔσω
ἔσωθεν from within; inside; within 1 ἔσωθεν
ἑταίρα companion; prostitute 1 ἑταίρα
ἑταῖρος companion; comrade; friend 1 ἑταῖρος
ἑτοίμως readily 1 ἑτοίμως
εὖ well; pit; shaft 1 εὖ
Ευα Eua 1 Ευα
εὐθαλέω bloom; thrive 1 εὐθαλέω
εὐθαλής blooming; flourishing 1 εὐθαλής
εὔθετος suitable; usable; fit 1 εὔθετος
εὐθηνέω thrive; flourish; prosper 1 εὐθηνέω
εὐθύνω make straight; keep on course 1 εὐθύνω
εὐθύτης righteousness; uprightness 1 εὐθύτης
εὑρετός discoverable; found at 1 εὑρετός
εὖρος breadth 1 εὖρος
εὐφροσύνη gladness; joy 1 εὐφροσύνη
εὐωδία fragrance; aroma 1 εὐωδία
ἐφαδανώ royal tent (Heb. translit.) 1 ἐφαδανώ
ἐφίστημι stand at; stand near 1 ἐφίστημι
Εφραθίτης Ephrathites 1 Εφραθίτης
ἐφώθ ephod 1 ἐφώθ
ἐχθές yesterday 1 ἐχθές
ἕψεμα anything boiled; stew 1 ἕψεμα
Ζανω Zano; Zanoah 1 Ζανω
Ζανωακιμ Zanoakim 1 Ζανωακιμ
ζέμα lewdness 1 ζέμα
Ζιφ Ziph 1 Ζιφ
ζωννύω gird 1 ζωννύω
ζῳογονέω keep alive; preserve alive 1 ζῳογονέω
ζῳοποιέω make alive; give life 1 ζῳοποιέω
ἡδέως gladly 1 ἡδέως
Ηλωνμαωνενιμ Elonmaonenim 1 Ηλωνμαωνενιμ
Ηναδδα Enadda 1 Ηναδδα
Ηναϊμ Enaim 1 Ηναϊμ
Ηνγαδδι Engaddi 1 Ηνγαδδι
Ηνγαννιμ Engannim 1 Ηνγαννιμ
ἤπερ than 1 ἤπερ
ἥσσων inferior; worse; less 1 ἥσσων
Θαβωθ Thaboth 1 Θαβωθ
Θαλαβιν Thalabin 1 Θαλαβιν
θαμβέω be astounded; be amazed 1 θαμβέω
Θαμναθαρες Thamnathares; Timnath-heres 1 Θαμναθαρες
Θαμνι Thamni; Tibni 1 Θαμνι
Θανααχ Thanaach 1 Θανααχ
Θανακ Thanak 1 Θανακ
Θαραλα Tharala 1 Θαραλα
θαραφίν idol 1 θαραφίν
Θαρσις Tharshish (Heb. translit.) 1 Θαρσις
θάρσος courage 1 θάρσος
Θασμους Thasmous 1 Θασμους
θεάομαι see; look at; behold 1 θεάομαι
Θεκω Theco; Theko 1 Θεκω
θέλησις will 1 θέλησις
θερισμός harvest 1 θερισμός
θεριστής reaper 1 θεριστής
θερμός warm; hot 1 θερμός
θεωρητός notable; that may be seen 1 θεωρητός
Θηβης Thebes 1 Θηβης
θῆλυς female 1 θῆλυς
θησαυρίζω lay up; store up; save up 1 θησαυρίζω
Θισβη Thisbe 1 Θισβη
θλάω crush; bruise 1 θλάω
Θολμιν Tholmi 1 Θολμιν
θορυβέω throw into disorder; disturb 1 θορυβέω
θρῆνος funeral-song; lament; dirge 1 θρῆνος
θυλάκιον sack; pouch; small bag 1 θυλάκιον
θυρεός shield 1 θυρεός
θυσίασμα sacrifice 1 θυσίασμα
Θωλα Thola; Tola 1 Θωλα
Ιααλων Iaalon 1 Ιααλων
Ιαβνηλ Jabneel 1 Ιαβνηλ
Ιαγουρ Jagur 1 Ιαγουρ
Ιαδηλα Iadela 1 Ιαδηλα
Ιακεφζηφ Iakephzeph 1 Ιακεφζηφ
Ιαμεθ Iameth 1 Ιαμεθ
Ιανουμ Ianoum 1 Ιανουμ
Ιαρβααλ Iarbaal 1 Ιαρβααλ
Ιαρβαλ Iarbal 1 Ιαρβαλ
Ιαριων Iarion 1 Ιαριων
Ιασα Iasa 1 Ιασα
ἰατρός physician 1 ἰατρός
Ιαφαγαι Iaphagai 1 Ιαφαγαι
Ιεβλααμ Ieblaam; Ibleam 1 Ιεβλααμ
Ιεβουσι Iebousi; Jebusites 1 Ιεβουσι
Ιεγεβαλ Iegebal 1 Ιεγεβαλ
Ιεθλα Jethlah 1 Ιεθλα
Ιεκδααμ Iekdaam 1 Ιεκδααμ
Ιεκναμ Ieknam 1 Ιεκναμ
Ιεμενι Iemeni; Benjamite 1 Ιεμενι
Ιεμναι Iemnai 1 Ιεμναι
Ιερεμιας Jeremiah 1 Ιερεμιας
Ιεριμουθ Jerimouth; Jarmuth; Ierimouth 1 Ιεριμουθ
Ιεροβεαμ Ierobeam 1 Ιεροβεαμ
ἱερόν temple 1 ἱερόν
ἱερός holy thing; holy 1 ἱερός
Ιερφαηλ Ierphael 1 Ιερφαηλ
Ιεττα Ietta 1 Ιεττα
Ιεφθα Jephthah; Japhia 1 Ιεφθα
Ιεφθαηλ Iephthael 1 Ιεφθαηλ
Ιεχθαηλ Iechthael 1 Ιεχθαηλ
Ιθναζιφ Ithnaziph 1 Ιθναζιφ
ἱκανός considerable; many 1 ἱκανός
Ικωκ Ikok 1 Ικωκ
ἱλάσκομαι propitiate; conciliate 1 ἱλάσκομαι
ἱλασμός propitiation 1 ἱλασμός
ἱματισμός clothing 1 ἱματισμός
Ιοθορ Iothor; Jethro 1 Ιοθορ
Ιουθ Iouth 1 Ιουθ
ἱππεύς horseman 1 ἱππεύς
ἵππος horse 1 ἵππος
Ἰσαάκ Isaac 1 Ἰσαάκ
Ισμαηλίτης Ishmaelites; Ismaelites 1 Ισμαηλίτης
ἱστός anything set upright; web 1 ἱστός
ἰσχυρῶς strong; mighty; strongly 1 ἰσχυρῶς
ἴσως perhaps 1 ἴσως
Ιωβαβ Jobab; Iobab 1 Ιωβαβ
Ιωναθαμ Ionatham 1 Ιωναθαμ
Καβσεηλ Kabzeel 1 Καβσεηλ
καθάπερ just as; as 1 καθάπερ
καθαρίζω make clean; cleanse; purify 1 καθαρίζω
καθόλου entirely; completely 1 καθόλου
Καινα Kaina 1 Καινα
κακία wickedness; evil; malice 1 κακία
κακοποιέω do evil 1 κακοποιέω
κακόω harm; mistreat 1 κακόω
καλαμάομαι gather; glean 1 καλαμάομαι
κάμπτω bend; bow 1 κάμπτω
Κανα Cana 1 Κανα
κανθός corner; corner of the eye 1 κανθός
καπνίζω to make smoke 1 καπνίζω
Καρεμ Karem 1 Καρεμ
Καριαθαρβοξεφερ Kariatharboxepher 1 Καριαθαρβοξεφερ
Καριαθβααλ Kariathbaal; Kiriath-baal 1 Καριαθβααλ
Καριαθσωφαρ Kariathsophar 1 Καριαθσωφαρ
Καρκαρ Karkar; Karkor 1 Καρκαρ
Κάρμηλος Karmelos; Carmel 1 Κάρμηλος
καρπόω offer 1 καρπόω
Κασεριν Kaserin 1 Κασεριν
Κασιμ Kasim 1 Κασιμ
καταβάλλω throw down; strike down 1 καταβάλλω
κατάβασις descent 1 κατάβασις
καταβιβρώσκω devour 1 καταβιβρώσκω
καταγελάω laugh at; ridicule 1 καταγελάω
κατάγελως derision; ridicule; mockery 1 κατάγελως
καταδικάζω condemn 1 καταδικάζω
καταδιώκω search for eagerly; hunt for 1 καταδιώκω
κατακαίω burn up 1 κατακαίω
κατακαλύπτω cover 1 κατακαλύπτω
κατακληρονομέω give as a rightful possession 1 κατακληρονομέω
κατακλυσμός flood; deluge 1 κατακλυσμός
κατακυλίω roll down 1 κατακυλίω
κατάλοιπος left; remaining 1 κατάλοιπος
καταπατέω trample under foot; trample 1 καταπατέω
καταπαύω cause to cease; rest 1 καταπαύω
καταπίνω swallow up 1 καταπίνω
καταπρονομεύω carry off as booty 1 καταπρονομεύω
κατασκάπτω tear down 1 κατασκάπτω
κατασκήνωσις place to live 1 κατασκήνωσις
κατασπεύδω press; urge 1 κατασπεύδω
κατασφάζω slaughter; strike down 1 κατασφάζω
κατατρέχω run down 1 κατατρέχω
καταφθείρω ruin; corrupt 1 καταφθείρω
καταφρονέω despise; look down on 1 καταφρονέω
καταφυγή refuge; place of refuge 1 καταφυγή
κατενώπιον before; former; earlier; previously 1 κατενώπιον
κατέσθω devour; eat up 1 κατέσθω
κατευοδόω bring prosperity; prosper 1 κατευοδόω
κατοδυνάω afflict; afflict grievously 1 κατοδυνάω
κάτοικος inhabitant; settler 1 κάτοικος
Κατταθ Kattath 1 Κατταθ
καῦσις burning; burning ordeal 1 καῦσις
καύσων burning heat; heat; burning (sun) 1 καύσων
καυχάομαι boast 1 καυχάομαι
Καφηραμμιν Kapherammin 1 Καφηραμμιν
κέδρος cedar 1 κέδρος
Κεδρων Kedron; Kidron 1 Κεδρων
Κεϊλα Keilah 1 Κεϊλα
κεράννυμι mix 1 κεράννυμι
κερατίζω butt with horns; gore 1 κερατίζω
Κεσιων Kesion 1 Κεσιων
κῆρυξ herald; proclaimer 1 κῆρυξ
κηρύσσω proclaim; preach 1 κηρύσσω
κῆτος sea monster; huge fish 1 κῆτος
κιβωτός wooden box; chest; ark 1 κιβωτός
Κινα Kinah 1 Κινα
κίνδυνος danger 1 κίνδυνος
Κίτιοι Kitioi; Kitian; Kittim 1 Κίτιοι
κλάσμα broken piece; fragment; piece 1 κλάσμα
κλαυθμός weeping 1 κλαυθμός
κλάω break 1 κλάω
κλείς key 1 κλείς
κλέπτω steal 1 κλέπτω
κληματίς branch; brush-wood 1 κληματίς
κληρονόμος heir 1 κληρονόμος
κλητός called 1 κλητός
κλοιός chain; collar; bond 1 κλοιός
κοιμίζω put to sleep; rest 1 κοιμίζω
κοινός common; unclean; ordinary 1 κοινός
κοιτάζω put to bed; go to bed; sleep 1 κοιτάζω
κολλάω join; unite 1 κολλάω
κόμη hair 1 κόμη
κονίαμα plaster 1 κονίαμα
κονιορτός dust; soil 1 κονιορτός
κοπάζω abate; stop; cease 1 κοπάζω
κοπιάω toil; labor 1 κοπιάω
κόπος work; labor; toil; trouble 1 κόπος
Κουλον Koulon 1 Κουλον
κόφινος basket 1 κόφινος
κρανίον skull 1 κρανίον
κραυγή clamor; shout; shouting 1 κραυγή
κρεμαστός hung; suspended 1 κρεμαστός
κρίθινος of barley 1 κρίθινος
κρούω knock 1 κρούω
κρυπτῶς secretly; hide 1 κρυπτῶς
κρύφιος hidden; secret; concealed 1 κρύφιος
κτίζω create 1 κτίζω
κτίσις creation 1 κτίσις
κυβερνάω steer; guide; govern; devise 1 κυβερνάω
Κυδιως Kydios 1 Κυδιως
Λαβαναθ Labanath 1 Λαβαναθ
λαβή grip; hold; hilt 1 λαβή
Λαβωεμαθ Laboemath 1 Λαβωεμαθ
Λαβωθ Laboth 1 Λαβωθ
λάλημα talk; prattle 1 λάλημα
Λαμας Lamas 1 Λαμας
λαμπρός bright; shining 1 λαμπρός
λαμπρότης brightness 1 λαμπρότης
λάμπω shine; shine forth 1 λάμπω
Λαφιδωθ Lapidoth; Lappidoth 1 Λαφιδωθ
Λαχις Lachish; Lachis 1 Λαχις
λέαινα lioness 1 λέαινα
Λεβνα Lebna; Libnah 1 Λεβνα
Λεβωνα Lebonah 1 Λεβωνα
λειτουργέω serve 1 λειτουργέω
λευκός white; bright 1 λευκός
ληνός winepress 1 ληνός
Λίβυς 1 Λίβυς
λικμάω crush 1 λικμάω
λιπαρός luxury; sensuality 1 λιπαρός
λόγχη spear, lance; spear; lance 1 λόγχη
λοιμός pestilence; plagues 1 λοιμός
λυμαίνω cause harm to; injure; damage 1 λυμαίνω
λυτρόω redeem 1 λυτρόω
λύχνος lamp 1 λύχνος
Μααραγαβε Maaragabe 1 Μααραγαβε
Μαγδαλγαδ Magdalgad 1 Μαγδαλγαδ
Μαγδαλιηλ Magdaliel 1 Μαγδαλιηλ
Μαγεδω Magedō 1 Μαγεδω
μαγίς any kneeded mass; cake 1 μαγίς
Μαδων Madon 1 Μαδων
μάζα barley-cake; lump 1 μάζα
Μαηλων Mahlon 1 Μαηλων
Μακηδα Makeda; Makkedah 1 Μακηδα
μακροημερεύω live long; prolong days 1 μακροημερεύω
μακρόθεν from far away 1 μακρόθεν
μακρόθυμος patient; longsuffering 1 μακρόθυμος
μακρότης length 1 μακρότης
μακρύνω prolong; distance; remove 1 μακρύνω
μαλακίζομαι show weakness; cowardice 1 μαλακίζομαι
μαναά manna; gift 1 μαναά
μανδύας woollen cloak; woolen cloak 1 μανδύας
Μανοχω Manocho 1 Μανοχω
Μαουεκ Maouek 1 Μαουεκ
Μαραλα Maralah 1 Μαραλα
Μαρησα Maresa; Marisa 1 Μαρησα
μαρτυρέω testify; bear witness 1 μαρτυρέω
Μαρωθ Maroth 1 Μαρωθ
Μασαλ Masal; Mashal; Maasah; Mishal 1 Μασαλ
μάστιξ suffering; torment; whip 1 μάστιξ
μάχη quarrel; dispute; fight 1 μάχη
μαχητής fighter 1 μαχητής
Μαχιρ Machir 1 Μαχιρ
μαωζίν fortresses (Heb. translit.) 1 μαωζίν
Μαων Maon 1 Μαων
Μεγεδδω Megiddo 1 Μεγεδδω
Μεδεβηνα Medebena 1 Μεδεβηνα
Μεελεφ Meeleph 1 Μεελεφ
Μεθλα Methla 1 Μεθλα
μεθόριον lying between as a boundary 1 μεθόριον
μέλισσα bee 1 μέλισσα
μέλλω be about to; is going to 1 μέλλω
μέλος member 1 μέλος
μερίζω divide; deal out; apportion 1 μερίζω
μεσημβρία noon; south; midday 1 μεσημβρία
μεσονύκτιον midnight 1 μεσονύκτιον
μεταστρέφω change; alter; distort 1 μεταστρέφω
μετέωρος raised from the ground 1 μετέωρος
μετρέω measure; measure out 1 μετρέω
μετρητής measure 1 μετρητής
μηδαμῶς by no means; certainly not 1 μηδαμῶς
μηθείς nobody; not even one; naught 1 μηθείς
μῆκος length 1 μῆκος
Μηρωζ Meroz 1 Μηρωζ
μνημόσυνον memory; memorial 1 μνημόσυνον
μνηστεύω betroth 1 μνηστεύω
μολύνω defile 1 μολύνω
μοχλός bar; crowbar 1 μοχλός
Μυρσινών Myrsinon 1 Μυρσινών
μῶμος defect; blemish 1 μῶμος
μωρός foolish; stupid; fool 1 μωρός
Μωσῆς Moses 1 Μωσῆς
Νααλωλ Naalol 1 Νααλωλ
Ναβαδ Nabad 1 Ναβαδ
Ναβαι Nabai 1 Ναβαι
ναζιρ Nazarite (Heb. translit.) 1 ναζιρ
Ναθαν Nathan 1 Ναθαν
ναί yes 1 ναί
Ναϊ Nai 1 Ναϊ
Νακεβ Nakeb 1 Νακεβ
Ναούμ Nahum 1 Ναούμ
ναῦς boat; ship 1 ναῦς
νάφθα naphtha 1 νάφθα
Νεβσαν Nebsan 1 Νεβσαν
Νεμρα Nemra 1 Νεμρα
Νεσιβ Nesib 1 Νεσιβ
νῆσος island 1 νῆσος
νηστεία fast 1 νηστεία
νηστεύω fast; fasting; going hungry 1 νηστεύω
Νινευήτης Ninevites 1 Νινευήτης
νιφετός falling snow; snowstorm 1 νιφετός
νοήμων intelligent; thoughtful 1 νοήμων
νόμιμος customary; ordinance; law 1 νόμιμος
Νουα Noua; Noah 1 Νουα
νοῦς mind 1 νοῦς
Νωμα Noma 1 Νωμα
ξηρός dry; withered; paralyzed 1 ξηρός
ὀγδοήκοντα eighty 1 ὀγδοήκοντα
ὁδοιπόρος wayfarer; traveller 1 ὁδοιπόρος
Οδολλαμ Adullam; Odollam 1 Οδολλαμ
ὀθόνιον linen cloth 1 ὀθόνιον
οἴκησις act of dwelling; habitation 1 οἴκησις
οἰκίδιον chamber; small house 1 οἰκίδιον
οἰκουμένη inhabited earth; world 1 οἰκουμένη
οἰκτίρμων merciful; compassionate 1 οἰκτίρμων
οἰκτίρω have compassion on 1 οἰκτίρω
οιφι Egypt; ephah; Egypt. measure 1 οιφι
ὀκτωκαίδεκα eighteen 1 ὀκτωκαίδεκα
ὀκτωκαιδέκατος eighteenth 1 ὀκτωκαιδέκατος
ὀλίγος little; few; short 1 ὀλίγος
ὀλιγοψυχέω be faint-hearted; discouraged 1 ὀλιγοψυχέω
ὀλιγόω lessen; diminish 1 ὀλιγόω
ὄμβρος rainstorm; thunderstorm 1 ὄμβρος
ὁμοίωμα likeness; form; appearance 1 ὁμοίωμα
ὁμοίως likewise; in the same way 1 ὁμοίως
ὁμοίωσις likeness 1 ὁμοίωσις
ὁμολογέω confess; acknowledge 1 ὁμολογέω
ὀμφαλός navel; middle 1 ὀμφαλός
ὄναγρος wild ass 1 ὄναγρος
ὄνειδος reproach; disgrace 1 ὄνειδος
ὀνομάζω name; call 1 ὀνομάζω
Οολι Ooli 1 Οολι
ὄπισθεν behind; after; from behind 1 ὄπισθεν
ὀπτάω roast; broil 1 ὀπτάω
ὀρθός straight; upright 1 ὀρθός
ὁρμή impulse; inclination 1 ὁρμή
ὅσιος holy 1 ὅσιος
ὀστρακώδης like a earthern pot or sherd 1 ὀστρακώδης
οὐαί woe 1 οὐαί
οὐθείς nothing 1 οὐθείς
Ουλαμαις Oulamais 1 Ουλαμαις
οὐράνιος heavenly 1 οὐράνιος
οὔτε nor; neither 1 οὔτε
ὀφείλω owe; be obligated 1 ὀφείλω
ὀχυρός firm; fortified; lasting 1 ὀχυρός
ὀψάριον fish 1 ὀψάριον
πάγος pagus 1 πάγος
παιγνία play; sport; game 1 παιγνία
παίω strike; hit 1 παίω
πάντοθεν from all directions 1 πάντοθεν
παραβιβάζω put aside; usurp 1 παραβιβάζω
παραβολή parable 1 παραβολή
παραθήκη deposit; trust 1 παραθήκη
παρακούω refuse to listen; disobey 1 παρακούω
παρακύπτω stoop; bend over to look 1 παρακύπτω
παραλία seacoast; coast 1 παραλία
παράλλαξις alternation 1 παράλλαξις
παραλλάσσω change; alter; pass by; omit 1 παραλλάσσω
παραμένω continue; stay on 1 παραμένω
παραριθμέω check; count over 1 παραριθμέω
παρασκευάζω prepare; be ready 1 παρασκευάζω
πάρδαλις leopard 1 πάρδαλις
παρέξ besides; only; beside; except 1 παρέξ
παροργίζω provoke to anger; make angry 1 παροργίζω
πατέω trample; tread on; tread 1 πατέω
πατράδελφος uncle 1 πατράδελφος
παύω cease; stop 1 παύω
πάχνη hoar-frost; frost 1 πάχνη
πέδη fetter; shackle 1 πέδη
πεζός on foot; by land 1 πεζός
πένης poor 1 πένης
πεντακισχίλιοι five thousand 1 πεντακισχίλιοι
πεντακόσιοι five hundred 1 πεντακόσιοι
πεντήκοντα fifty 1 πεντήκοντα
πεντηκοστός fiftieth 1 πεντηκοστός
περίθεμα anything put round; cover 1 περίθεμα
περικάθημαι besiege; be seated 1 περικάθημαι
περικνημίς covering for the leg 1 περικνημίς
περιλαμβάνω embrace; seize around 1 περιλαμβάνω
περίλυπος deeply grieved; very sad 1 περίλυπος
περιποιέω obtain; acquire; preserve 1 περιποιέω
περισπασμός distraction 1 περισπασμός
περισπόριον surrounding land 1 περισπόριον
περιστέλλω dress; clothe; bury 1 περιστέλλω
περιτίθημι put around; place around 1 περιτίθημι
περίψημα offscouring 1 περίψημα
Περσίς Persis 1 Περσίς
πέτομαι fly 1 πέτομαι
πηλός clay 1 πηλός
πικραίνω make bitter 1 πικραίνω
πικρός bitter 1 πικρός
πίμπλημι fill; fill with 1 πίμπλημι
πιότης fatness; richness 1 πιότης
πλάνησις misleading; error; deception 1 πλάνησις
πλεονάκις several times; frequently 1 πλεονάκις
πλεονεκτέω defraud; exploit 1 πλεονεκτέω
πλευρόν side; in pl 1 πλευρόν
πλημμελέω offend; trespass 1 πλημμελέω
πλήρωσις filling up; filling; fullness 1 πλήρωσις
πλήσσω strike 1 πλήσσω
πλοῖον boat; ship 1 πλοῖον
πλούσιος rich; wealthy 1 πλούσιος
πλουτέω be rich; become rich 1 πλουτέω
ποίημα work; creation 1 ποίημα
ποίησις act; deed; function 1 ποίησις
ποικιλία embroidery; varied aspect 1 ποικιλία
ποικιλτής embroiderer; broiderer 1 ποικιλτής
ποίμνιον flock 1 ποίμνιον
πολέμιος hostile; enemy; inimical 1 πολέμιος
πόμα drink 1 πόμα
πορνεία fornication; sexual immorality 1 πορνεία
πορφυρίς purple garment or covering 1 πορφυρίς
πόσις drinking; drink 1 πόσις
ποτέ once; formerly; ever 1 ποτέ
πρεσβεῖον privilege of age; elderly 1 πρεσβεῖον
πρίζω saw (in two) 1 πρίζω
πρῖνος evergreen oak 1 πρῖνος
προβαίνω advance; go forward; go on 1 προβαίνω
προθύμως willingly; eagerly; freely 1 προθύμως
πρόθυρον front-door; doorway 1 πρόθυρον
προμαχών fortification; rampart 1 προμαχών
προνομή plunder; booty 1 προνομή
προσαναβαίνω go up; move up 1 προσαναβαίνω
προσβάλλω strike; attack 1 προσβάλλω
προσδέχομαι look forward to; wait for 1 προσδέχομαι
προσεγγίζω approach 1 προσεγγίζω
προσεῖπον speak to; say to 1 προσεῖπον
προσερυθριάω become red 1 προσερυθριάω
προσέχω take care; pay attention to 1 προσέχω
προσήλυτος convert; proselyte 1 προσήλυτος
πρόσκειμαι be placed or laid by or upon 1 πρόσκειμαι
προσκολλάω join 1 προσκολλάω
προσκόπτω strike against; stumble 1 προσκόπτω
προσμένω remain; stay with; continue 1 προσμένω
πρόσοψις appearance; aspect 1 πρόσοψις
προστάς part between two wall-ends of building 1 προστάς
προσφορά offering 1 προσφορά
πρόσχωμα deposit made by water; mound 1 πρόσχωμα
προτέρημα advantage; victory 1 προτέρημα
προτρέχω run on ahead; run ahead 1 προτρέχω
προφῆτις prophetess 1 προφῆτις
πρωί̈α (early) morning 1 πρωί̈α
πρωτογένημα first born primeval 1 πρωτογένημα
πρωτοκουρία first-shearing 1 πρωτοκουρία
πρωτότοκος first-born; firstborn 1 πρωτότοκος
πτέρνα heel 1 πτέρνα
πτῶμα dead body; corpse 1 πτῶμα
πτῶσις fall 1 πτῶσις
πυρός wheat; fire 1 πυρός
Ρααβ Rahab 1 Ρααβ
Ραββωθ Rabboth 1 Ραββωθ
ῥαβδίζω beat with a rod 1 ῥαβδίζω
Ῥάγη Rages 1 Ῥάγη
Ραμαθ Ramath 1 Ραμαθ
Ραμεν Ramen 1 Ραμεν
Ραμνων Ramon 1 Ραμνων
ῥαπίζω strike; slap 1 ῥαπίζω
ῥάσσω strike; dash 1 ῥάσσω
Ραωβ Raob 1 Ραωβ
Ρεκεμ Rekem 1 Ρεκεμ
Ρεκκαθ Rekkath 1 Ρεκκαθ
Ρεναθ Renath 1 Ρεναθ
Ρεννα Rennah; Dannah; Renna 1 Ρεννα
ῥήγνυμι burst 1 ῥήγνυμι
Ρηχαβ Rechab 1 Ρηχαβ
ῥόα pomegranate; pomegranate tree 1 ῥόα
ῥοῖζος rush; whistling 1 ῥοῖζος
Ρουμα Rumah 1 Ρουμα
Ροωβ Roob; Rohob; Rehob 1 Ροωβ
Σαβεε Shabe; Sheba 1 Σαβεε
σάκκος sackcloth 1 σάκκος
Σαλαβιν Salabin; Shaalabbin 1 Σαλαβιν
Σαμαα Samaa; Shimea; Shameah 1 Σαμαα
Σαμάρεια Samaritan 1 Σαμάρεια
Σαμες Sames 1 Σαμες
Σαμς Sams 1 Σαμς
Σανσαννα Sansannah 1 Σανσαννα
σάπφειρος sapphire; or lapis lazuli 1 σάπφειρος
Σαργαριμ Sargarim 1 Σαργαριμ
Σασιμα Sasima 1 Σασιμα
σατραπεία satrapy 1 σατραπεία
σαφής clear; plain 1 σαφής
Σαφθαβηθαεμεκ Saphthabethaemek 1 Σαφθαβηθαεμεκ
Σαφιρ Saphir 1 Σαφιρ
σέβασμα object of worship 1 σέβασμα
σείω shake; stir up; set in motion 1 σείω
Σεκελα Sekela 1 Σεκελα
Σελεϊμ Seleim 1 Σελεϊμ
σελήνη moon 1 σελήνη
Σεμελιας Semelias 1 Σεμελιας
σεμίδαλις fine wheat flour 1 σεμίδαλις
Σεμριμ Semrim 1 Σεμριμ
Σεμρων Semron 1 Σεμρων
Σεννααρ Sennaar; Shinar 1 Σεννααρ
Σενναν Sennan 1 Σενναν
Σεπφωρ Sepphor; Zippor 1 Σεπφωρ
Σεσσι Sessi; Sheshai 1 Σεσσι
Σετιρωθα Setirotha 1 Σετιρωθα
Σεφεκ Sephek 1 Σεφεκ
Σηιρ Seir 1 Σηιρ
Σηλαλεφ Selaleph 1 Σηλαλεφ
Σηλωμ Selom; Shiloh; Shilo 1 Σηλωμ
σημαίνω signify; indicate; report 1 σημαίνω
Σιαν Sian 1 Σιαν
Σικελεγ Sikeleg 1 Σικελεγ
σίκερα beer 1 σίκερα
Σινα Sina; Sinai 1 Σινα
σινδών linen cloth 1 σινδών
Σιφ Siph; Zuph 1 Σιφ
σιωπάω be silent; be quiet 1 σιωπάω
σκάνδαλον cause for stumbling 1 σκάνδαλον
σκάφη small boat; skiff 1 σκάφη
σκέλος leg 1 σκέλος
σκληρύνω harden 1 σκληρύνω
σκοτόω be darkened; darken 1 σκοτόω
Σκύθαι Scythian 1 Σκύθαι
σκυθρωπός sad; sullen; gloomy 1 σκυθρωπός
σκύμνος cub; whelp 1 σκύμνος
σκῶλον stumbling block; hindrance 1 σκῶλον
σμάραγδος emerald 1 σμάραγδος
σμῆγμα unguent; soap; salve 1 σμῆγμα
σμικρύνω think meanly of; make small 1 σμικρύνω
Σουναμ Sounam 1 Σουναμ
Σουρ Sour; Sur; Shur 1 Σουρ
Σοῦσα Susa 1 Σοῦσα
Σουφιρ Souphir; Ophir 1 Σουφιρ
Σοχοχα Sochocha 1 Σοχοχα
σπαρτίον small cord; string; cord 1 σπαρτίον
σπένδω pour out as a drink offering 1 σπένδω
σπήλαιον cave; hideout 1 σπήλαιον
σπιθαμή span 1 σπιθαμή
σποδός ashes 1 σποδός
σπονδή drink-offering 1 σπονδή
στέαρ tallow; suet; stiff fat 1 στέαρ
στενάζω sigh; groan 1 στενάζω
στενός narrow 1 στενός
στενοχωρέω confine; restrict 1 στενοχωρέω
στῆθος chest; breast 1 στῆθος
στήκω stand firm; stand 1 στήκω
στῆρ stiff fat; tallow 1 στῆρ
στήριγμα support 1 στήριγμα
στίλβω shine; be radiant 1 στίλβω
στραγγαλίς intricate knot; chain 1 στραγγαλίς
στρατεύω wage war; fight 1 στρατεύω
στρέμμα thread 1 στρέμμα
στρουθίον sparrow 1 στρουθίον
στρωννύω spread 1 στρωννύω
στῦλος pillar 1 στῦλος
συγγραφή document; contract 1 συγγραφή
συγκαταβαίνω go down with 1 συγκαταβαίνω
συγκαταγηράσκω grow old together 1 συγκαταγηράσκω
συγκατατίθημι agree with; consent to 1 συγκατατίθημι
συγκερατίζομαι fight with the horns 1 συγκερατίζομαι
συγκροτέω strike together 1 συγκροτέω
σῦκον fig 1 σῦκον
συλλέγω collect; gather 1 συλλέγω
συμβιωτής one who lives with; companion 1 συμβιωτής
συμβουλεύω consult; plot; advise 1 συμβουλεύω
συμμιγής commingled; promiscuous 1 συμμιγής
συμμίγνυμι meet; meet with 1 συμμίγνυμι
συμπλήρωσις fulfillment; help to fill 1 συμπλήρωσις
συμποδίζω bind the feet together 1 συμποδίζω
συμπορεύομαι go (along) with 1 συμπορεύομαι
συμπροσπλέκομαι contend; struggle 1 συμπροσπλέκομαι
συναναβαίνω go up with; come up with 1 συναναβαίνω
συνανάμιξις combination with another 1 συνανάμιξις
συνδράω councillor 1 συνδράω
σύνεγγυς near together 1 σύνεγγυς
συνεκπορεύομαι go forth together 1 συνεκπορεύομαι
συνετός intelligent 1 συνετός
συνῆλιξ equal age; playmate 1 συνῆλιξ
συνθήκη agreement; pact 1 συνθήκη
συνοδεύω travel together with 1 συνοδεύω
συνοίκησις cohabitation 1 συνοίκησις
συνοχή distress; dismay; anguish 1 συνοχή
συντάσσω order; direct; prescribe 1 συντάσσω
συρισμός hissing; bleating 1 συρισμός
Συριστί Syristi; Aramaic 1 Συριστί
σφενδονήτης slinger 1 σφενδονήτης
σφυροκοπέω beat with a hammer 1 σφυροκοπέω
σχίζω tear apart; tear; split 1 σχίζω
σχῖνος mastich-tree 1 σχῖνος
σχοίνισμα portion; allotment 1 σχοίνισμα
Σωρης sores 1 Σωρης
Ταβαθ Tabath; Tabbath 1 Ταβαθ
ταπείνωσις humiliation; humble 1 ταπείνωσις
ταραχή trouble; confusion; disorder 1 ταραχή
τάραχος disturbance; commotion 1 τάραχος
Ταταμι Tatami 1 Ταταμι
ταχέως quickly; soon; shortly 1 ταχέως
τάχος short time; soon; speed 1 τάχος
ταχύνω hurry; make quickly 1 ταχύνω
τειχήρης enclosed by walls; fortified 1 τειχήρης
Τελεμ Telem 1 Τελεμ
τελευτάω die; be dead 1 τελευτάω
τελευτή end 1 τελευτή
τήκω melt; dissolve 1 τήκω
τιάρα tiara; Persian head-dress 1 τιάρα
τοξικός of or for the bow; loophole 1 τοξικός
τοσοῦτος so great; so much; so many 1 τοσοῦτος
τρισχίλιοι three thousand 1 τρισχίλιοι
τροπόω cause to turn away 1 τροπόω
τροχός wheel 1 τροχός
τρυγάω harvest 1 τρυγάω
τρύγητος vintage; harvest 1 τρύγητος
τρυφερός delicate; dainty 1 τρυφερός
τύμπανον tambourine; kettledrum 1 τύμπανον
τύπτω strike; beat; wound 1 τύπτω
Τύρος Tyre 1 Τύρος
τυφλόω blind; make blind 1 τυφλόω
Τωβια Tobiah 1 Τωβια
Τωβιηλ Tobiel 1 Τωβιηλ
ὑδρεύω draw; fetch or carry water 1 ὑδρεύω
ὑμέτερος your; yours 1 ὑμέτερος
ὑμνητός sung of; praised; lauded 1 ὑμνητός
ὑπάντησις coming to meet 1 ὑπάντησις
ὑπεραινετός exceedingly praised 1 ὑπεραινετός
ὑπερένδοξος highly glorious 1 ὑπερένδοξος
ὑπερηφανεύω behave arrogantly 1 ὑπερηφανεύω
ὑπερηφανία arrogance; pride 1 ὑπερηφανία
ὑπέρογκος haughty; pompous; bombastic 1 ὑπέρογκος
ὑπερφερής pre-eminent; excellent 1 ὑπερφερής
ὑπερφέρω be surpassing 1 ὑπερφέρω
ὑπηρέτης servant; officer; assistant 1 ὑπηρέτης
ὑπνόω put to sleep; sleep 1 ὑπνόω
ὑποδέχομαι receive; welcome 1 ὑποδέχομαι
ὑποζύγιον pack animal; draught animal 1 ὑποζύγιον
ὑποκάτωθεν underneath 1 ὑποκάτωθεν
ὑπολαμβάνω assume; think; believe 1 ὑπολαμβάνω
ὑπόστασις project; undertaking 1 ὑπόστασις
ὑποστήριγμα support; underprop 1 ὑποστήριγμα
ὑποχωρέω go off; withdraw 1 ὑποχωρέω
ὑστερέω lack; fall short of 1 ὑστερέω
ὕφασμα woven robe; web 1 ὕφασμα
ὑφίστημι place or set under; endure 1 ὑφίστημι
Φαγωρ Phagor 1 Φαγωρ
φαίνω appear; shine; be seen 1 φαίνω
φάραγξ ravine; valley 1 φάραγξ
Φαραθωμ Pharathom 1 Φαραθωμ
φάρμακος sorcerer 1 φάρμακος
φελμουνί certain person 1 φελμουνί
φημί say 1 φημί
φιλέω love 1 φιλέω
φιλιάζω be a friend 1 φιλιάζω
φιλοτίμως 1 φιλοτίμως
Φινεες Phinehas 1 Φινεες
φλέγω burn; burn up 1 φλέγω
φλογίζω set on fire 1 φλογίζω
φοβερίζω terrify; frighten 1 φοβερίζω
φόβος fear 1 φόβος
Φογωρ Phogor; Peor 1 Φογωρ
φορθομμιν princes 1 φορθομμιν
Φουα Phoua; Puah; Puvah 1 Φουα
φρίσσω shudder 1 φρίσσω
φρόνιμος prudent; wise 1 φρόνιμος
φυτόν plant; tree 1 φυτόν
φύω grow up; come up 1 φύω
φωνέω call; summon; crow 1 φωνέω
Χαββα Chabba 1 Χαββα
Χαβωλ Cabul 1 Χαβωλ
Χαθλως Chathlos 1 Χαθλως
χάλκειος of copper or bronze; brass 1 χάλκειος
χαμαί on the ground; ground 1 χαμαί
Χαμματα Chammata 1 Χαμματα
Χαμως Chamois; Chemosh 1 Χαμως
χάριν on account of 1 χάριν
Χασαλωθ Chasaloth; Chesulloth 1 Χασαλωθ
Χασιλ Chasil 1 Χασιλ
χειραγωγέω lead by the hand 1 χειραγωγέω
χειροποίητος made by hands 1 χειροποίητος
Χελβα Helbah 1 Χελβα
Χελκαθ Helkath 1 Χελκαθ
Χελκιας Chelkias; Hilkiah 1 Χελκιας
Χενερεθ Chinnereth; Chinneroth 1 Χενερεθ
Χερμελ Carmel 1 Χερμελ
χερούβ cherubim (Heb. translit.) 1 χερούβ
Χετταῖος Hittite; Hittites 1 Χετταῖος
Χεττιιν Chettiin (Heb. translit.) 1 Χεττιιν
Χεφιρα Chephirah 1 Χεφιρα
χήρα widow 1 χήρα
Χιλουων Chilouon 1 Χιλουων
χορτάζω fill; be satisfied 1 χορτάζω
χόρτασμα fodder 1 χόρτασμα
χόω to fill up (with earth) 1 χόω
χρῄζω need; have need of 1 χρῄζω
χρῆσις relations; function 1 χρῆσις
χρῖσμα anointing 1 χρῖσμα
χριστός anointed; anointed one 1 χριστός
χύτρα earthen pot 1 χύτρα
χῶμα mound; bank 1 χῶμα
ψάλλω sing praise 1 ψάλλω
ψευδομαρτυρέω bear false witness 1 ψευδομαρτυρέω
ψηλαφάω touch; handle 1 ψηλαφάω
ψηφολογέω make work; pave with mosaic 1 ψηφολογέω
ψωμός morsel 1 ψωμός
O 1
ᾠόν egg 1 ᾠόν
ὡραῖος beautiful; seasonable; timely 1 ὡραῖος
Ωραμ Oram 1 Ωραμ
ὠρύομαι roar 1 ὠρύομαι
Ωσα Hosah; Osa 1 Ωσα
ὥσπερ just as; as; like 1 ὥσπερ
Ωφαζ Ophaz 1 Ωφαζ